Đảng bộ Bộ Tài chính: Học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới

(Taichinh) - Xác định học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt có ý nghĩa quan trọng, Đảng bộ Bộ Tài chính luôn chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác này trong toàn Đảng bộ. Nhờ đó, đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách

Trong 05 năm qua, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong ngành Tài chính.

Nhờ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ngày càng nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao; Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự giác phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Thực hiện “Nói đi đôi với làm”, đẩy mạnh “Tự phê bình và phê bình”, coi đây là động lực giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng vươn lên hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, chất lượng sinh hoạt đảm bảo tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục cao, gắn với việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằng năm.

Nhiều tổ chức đảng trực thuộc đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của Ngành, cơ quan, đơn vị để thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với cán bộ, đảng viên để lắng nghe tiếng nói và thẩm định niềm tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên; Phát hành sổ tay, tờ rơi làm theo tấm gương của Bác...

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Bộ cùng sự đoàn kết, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, những năm qua, toàn ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước.

Theo đó, công tác xây dựng thể chế được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từng bước bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng; Bảo đảm tính đồng bộ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện chủ động, linh hoạt, với quyết tâm cao. Số thu ngân sách nhà nước hằng năm đều đạt và vượt dự toán, tạo điều kiện đáp ứng cao nhất các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, thực hiện cải cách tiền lương.

Thu ngân sách nhà nước được cơ cấu lại theo hướng vững chắc hơn, với tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước ngày càng cao. Chi ngân sách nhà nước cũng từng bước được cơ cấu lại, ưu tiên chi cho con người, bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường tài chính, dịch vụ tài chính, hội nhập tài chính quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, ngành Tài chính đã đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan theo hướng chuẩn hóa, hiện đại nhằm giảm chi phí và thời gian thực hiện cho doanh nghiệp, bảo đảm môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới

Phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, xem đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện.

Qua đó, góp phần bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của người cán bộ Tài chính: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” xây dựng ngành Tài chính Việt Nam vững mạnh mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho; Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020.

Để làm được điều này, trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Đảng uỷ Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ đảng và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương ở từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thấy được nền tảng tư tưởng, hệ thống các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong thực hiện đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên. Qua đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể làm tốt; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Hồng Vân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục