Đảng bộ Bộ Tài chính: Xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

(Taichinh) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Bộ Tài chính đã xác định đưa nội dung này trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.
Bộ Tài chính tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cấpBộ Tài chính tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cấp

Khi học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên

Đảng uỷ Bộ Tài chính cũng như các cấp ủy trực thuộc luôn nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của việc học tập và làm theo gương Bác trong mọi mặt công tác. Đặc biệt, việc thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Bộ xác định là nhiệm vụ then chốt trong công tác Đảng hiện nay của toàn Đảng bộ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tác phong nhằm góp phần bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tài chính: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó, góp phần quan trọng giúp toàn ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xây dựng ngành Tài chính Việt Nam vững mạnh mọi mặt, thực hiện tốt công tác tài chính - ngân sách nhà nước, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng trong tình hình mới, đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như mong ước lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, trong thời gian tới, Đảng uỷ Bộ Tài chính tiếp tục quyết tâm chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Qua đó, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Tài chính đủ năng lực chính trị, phẩm chất đạo đức. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên Tài chính gần dân, trọng dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Xác định nội dung đột phá trong tổ chức thực hiện

Để thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã xác định nội dung đột phá, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

Trong đó, tập trung vào 03 nội dung đột phá trong tổ chức thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, bao gồm:

Một là, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài chính.

Hai là, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020 của ngành Tài chính.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tài chính xác định rõ mục tiêu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; Tạo mọi điều kiện để người dân, doanh nghiệp được tự do sản xuất kinh doanh theo pháp luật, lấy phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng nhất.

Ba là, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thiện đề án quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, thực hiện nghiêm túc việc thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ôtô công của các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Tổng cục thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ cũng chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp bổ sung nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện Chỉ thị 05- CT/ TW của Bộ Chính trị trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết đại hội đảng cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ của tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng lĩnh vực công tác, từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 29/3/2013 của Đảng uỷ Bộ Tài chính về ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ngành Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đảm bảo sát với đặc điểm, chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hồng Hạnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục