Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Hồng Sâm

(Taichinh) - “Với sự quyết tâm của Đảng bộ và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, trong những năm vừa qua Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thành quả này chính là động lực quan trọng để Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay và những năm tới để hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành DTQG”, đó là thông tin được ông Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Tài chính.
Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Trong thời gian qua và nhất là thời gian gần đây, Đảng ủy cơ quan
Tổng cục DTNN đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tổng cục DTNN lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin đồng chí Bí thư Đảng ủy cho biết rõ nét hơn về những kết quả đã đạt được?

TS. Phạm Phan Dũng

Trước hết, nói về trách nhiệm của Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN trong nhiệm kỳ vừa qua (2010 – 2015) thì việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị có một số nét nổi bật: thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về DTQG, đảm bảo việc quản lý hoạt động DTQG có hiệu lực, hiệu quả nhằm nâng cao vai trò của DTNN trong tình hình mới. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ quản lý trực tiếp một số loại hàng DTQG, đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng; bảo quản an toàn tuyệt đối hàng hóa dự trữ, đồng thời tổ chức kịp thời, có hiệu quả công tác cứu trợ, viện trợ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực DTQG, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao; từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ công chức ngày càng vững mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, thể hiện cụ thể trên các mặt công tác sau:

Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN có trên 100 đảng viên, được tổ chức 11 Chi bộ trực thuộc; trong đó có 01 Chi bộ là tổ chức đảng của đơn vị sự nghiệp khoa học và đào tạo bồi dưỡng trực thuộc Tổng cục, 01 Chi bộ là tổ chức Đảng của Doanh nghiệp (Công ty cổ phần vận tải và thương mại DTQG); không có cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng.

i) Một là, lãnh đạo làm tốt chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về DTQG, trong đó tập trung chỉ đạo việc xây dựng thể chế chính sách như: Luật DTQG và các văn bản pháp hướng dẫn thi hành Luật DTQG; Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2020 tạo hành lang pháp lý cao nhất cho hoạt động DTQG, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý hoạt động DTNN;

ii) Hai là, lãnh đạo các đơn vị phối hợp với các Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm trong xây dựng và thực hiện kế hoạch; trong quản lý giám sát hoạt động DTQG, trong việc giải ngân các nguồn vốn với mục tiêu là nâng dần quy mô hàng DTQG lên. Với định hướng này, trong 5 năm qua quy mô hàng DTQG đã tăng lên đáng kể (tăng gấp 3 lần so với năm 2008). Đặc biệt, đối với hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý, chỉ tính riêng mặt hàng lương thực dự trữ trong kho đã tăng từ 310.00 tấn quy thóc (đầu năm 2009) lên 536.000 tấn quy thóc (đầu năm 2013);

iii) Ba là, lãnh đạo làm tốt công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của ngành với định hướng ưu tiên cho phát triển và ứng dụng tiến bộ KHKT vào hoạt động DTQG, trong đó chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức KT-KT và quản lý chất lượng hàng DTQG;

iv) Bốn là, với phương châm “ Kho có hàng, người có việc„ và phương châm đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ”, Đảng ủy đã lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục DTNN triển khai nhiều giải pháp, thực hiện nghiêm các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: tổ chức nhập, xuất các mặt hàng thiết yếu kịp thời phục vụ công tác cứu trợ, cứu đói, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội viện trợ quốc tế;

v) Năm là, quan tâm chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở vật chất và quy hoạch hệ thống kho DTNN theo hướng vừa từng bước nâng cấp hệ thống kho hiện có kết hợp với việc xây dựng mới các kho tại những vị trí trọng yếu của từng khu vực. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có thêm khoảng 120.000 tấn kho mới bố trí rộng khắp cả 22 khu vực trong cả nước được đưa vào sử dụng. Đây cũng là một thắng lợi của toàn ngành trong những năm qua, góp phần thực hiện được Chiến lược DTQG;

vi) Sáu là, lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Tổng cục DTNN theo định hướng ổn định và phát triển, trong đó điểm nổi bật là thành lập mới thêm 4 Cục DTNN KV, 2 cơ quan tham mưu là Cục CNTT và Thanh tra dự trữ; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý muối ăn DTQG từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính. Đến nay, tổ chức bộ máy của Tổng cục DTNN đã tương đối hoàn thiện và lớn mạnh, phủ gần kín các địa bàn trọng điểm trong cả nước;

vii) Bảy là, lãnh đạo cơ quan tham mưu của Tổng cục đã chủ động xây dựng chính sách sử dụng nguồn lực DTQG cho bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ một số chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước....Đó là những minh chứng cho vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị then chốt của Tổng cục DTNN.

Thưa ông, được biết, quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hàng DTQG là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Xin ông chia sẻ thêm về nhiệm vụ quan trọng này?

Đối với ngành DTQG thì công tác quản lý chất lượng hàng DTQG là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nắm vững yêu cầu này, ngay trong nghị quyết của đảng bộ đã xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của ngành, đảng bộ đã có định hướng ưu tiên và đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cho phát triển và ứng dụng tiến bộ KHKT vào hoạt động DTQG, trong đó lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức KT-KT và quản lý chất lượng hàng DTQG.

Trước hết, lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý chất lượng, tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ chất lượng. Đến nay, đã ban hành đầy đủ các Thông tư về quản lý chất lượng, các Quy chuẩn kỹ thuật và đinh mức đối với hàng dự trữ quốc gia. Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng thông qua thanh tra, kiểm chặt chẽ, đảm bảo chất lượng ngay từ đầu vào. Trong quá trình bảo quản và khi xuất kho, hàng hóa luôn được kiểm tra, kịp thời xử lý những phát sinh trong quá trình bảo quản, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định.

Việc triển khai công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng DTQG là ưu tiên hàng đầu. Tổng cục DTNN đã áp dụng theo công nghệ bảo quản kín cho 100% số lương thực DTQG với ưu điểm vượt trội như: thời gian bảo quản được lâu hơn, bảo đảm môi trường tốt hơn, chi phí bảo quản thấp hơn, tỷ lệ hao hụt thấp hơn. Đặc biệt, đã triển khai thử nghiệm công nghệ bảo quản do nước ngoài chuyển giao tại 02 dự án kho mới làm cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thử nghiệm.

Trong hoạt động bảo quản hàng DTQG, Đảng ủy đã chỉ đạo gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và yêu cầu của Đảng ủy Bộ Tài chính để làm cho mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi người phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngay trong công tác và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của từng cán bộ, công chức, của từng cơ quan, đơn vị; chuyển từ “Học tập” sang “Làm theo” tấm gương đạo đức của Người. Thông qua cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mỗi cán bộ, công chức được nâng cao, tinh thần hăng say lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và công tác bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao

Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, được biết, công tác xây dựng cơ chế chính sách được BCH Đảng ủy rất coi trọng và chỉ đạo quyết liệt. Xin Bí thư Đảng ủy chia sẻ đôi nét về vấn đề này?

Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2011-2015 là xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách cho hoạt động DTQG. Vì vậy dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng cục DTNN đã tập trung “ nhân tài, vật lực” với quyết tâm xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách tạo ra khung pháp lý khá đồng bộ về quản lý DTQG và hoạt động của ngành, cụ thể:

Trước hết là xây dựng thể chế: trong giai đoạn này đã kịp thời nghiên cứu, tổng kết đánh giá thực tiễn hoạt động DTQG, xây dựng để Chính phủ trình Quốc Hội ban hành Luật dự trữ quốc gia. Đây là văn bản pháp lý cao nhất đối hoạt động DTQG từ trước tới nay; là nền tảng quan trọng cho công tác xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động dự trữ quốc gia.

Để xác định chiến lược phát triển DTQG phù hợp với giai đoạn mới, Đảng ủy đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển DTQG đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm 2007 để xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 tại. Đây là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo sự phát triển của ngành, xây dựng kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm về DTQG.

Với những cố gắng, nỗ lực nêu trên, hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia từng bước bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và là cơ sở quan trọng để hiện đại hóa hoạt động dự trữ quốc gia; đồng thời ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của DTQG đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Đây là thành tích đáng khích lệ, là điểm nhấn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thưa Bí thư Đảng ủy, riêng về công tác xây dựng đảng, có thể khẳng định rằng, Đảng bộ cơ quan Tổng cục đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; nội bộ thống nhất, đoàn kết, ổn định. Xin đồng chí Bí thư cho biết rõ hơn về công tác này?

Công tác xây dựng Đảng mà quan trọng nhất là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; mạnh về chính trị, mạnh về tư tưởng và mạnh về tổ chức. Chính nhận thức được tầm quan trọng này mà Đảng ủy đã tập trung ngay từ việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ để giữ vững ổn định đơn vị theo tinh thần.Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 15/8/2012 của Đảng ủy Bộ Tài chính về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính”. Đồng thời, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 21/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 39-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay đến tất cả công chức, đảng viên trong cơ quan Tổng cục.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN thường xuyên quan tâm, giáo dục cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TƯ ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện trọng tâm cuộc vận động trong năm 2014 với chủ đề là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” nhằm nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính về kiểm tra năm 2014, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 88-QĐ/ĐU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra công tác Đảng (thời kỳ từ 1/2013 đến 6/2014) tại Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN. Đoàn kiểm tra đánh giá công tác Đảng của Đảng ủy Tổng cục DTNN tốt, các hồ sơ chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của Đoàn; tuy nhiên, còn một vài yếu kém tồn tại như việc ghi sổ nghị quyết, sổ thu chi của các chi bộ chưa đầy đủ.. cần rút kinh nghiệm để khắc phục kịp thời.

Để không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã nghiên cứu, triển khai công văn số 295-KH/ĐUTC ngày 17/11/2014 về Kê hoạch Đại hội Đảng các cấp trong đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo hướng dẫn của đảng ủy cấp trên

Có thể khẳng định rằng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đã biết chọn công tác xây dựng đảng gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị là khâu then chốt để tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Các chi bộ đều chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, coi việc nâng cao năng lực, tăng cường sức chiến cho tổ chức cơ sở đảng của chi bộ là nhiệm vụ then chốt. Để phát huy nang lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, Đảng ủy cũng yêu cầu các chi bộ trong sinh hoạt định kỳ cần bàn theo các chuyên đề cụ thể cho từng tháng để ra nghị quyết và triển khai thực hiện. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra đối với mỗi chi bộ.

Giai đoạn 2015- 2020 có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành mục tiêu Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020. Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN sẽ tập trung thực hiện những công việc gì để tiếp tục đổi mới và đưa ngành DTQG vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thưa ông?

Ttrong giai đoạn tới, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN tiếp tục lãnh đạo hoàn thiện việc xây dựng thể chế, cơ chế chính sách pháp luật về hoạt động dự trữ quốc gia; tăng cường tiềm lực DTQG, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng DTQG trong quá trình phát triển bền vững của đất nước; Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhập, xuất lương thực và vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn dự trữ quốc gia theo kế hoạch trung hạn được phê duyệt; Chú trọng và nâng cao công tác quản lý chất lượng hàng DTQG; Hoàn thiện tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành góp phần đưa hoạt động DTQG ngày càng nề nếp, kỷ cương.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, phải quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, để tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, đảng viên; tạo được khối đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Ban chấp hành Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và công văn số 208-HD/ĐUTC ngày 13/11/2013 Đảng ủy Bộ Tài chính.

Với sự quyết tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục DTNN và sự đồng lòng của toàn thể công chức, đảng viên, Tổng cục DTNN sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2014. Thành quả này chính là động lực quan trọng để Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN tiếp tục lãnh đạo đơn vị có những bước tiến mới trong những năm tới để cùng hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập ngành tài chính và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành DTQG.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục