Đảng bộ Bộ Tài chính:

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

(Taichinh) -
Kết thúc nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ Tài chính đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực và quyết tâm phấn đấu không ngừng của các cấp ủy đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: H.Thọ Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: H.Thọ

Cùng với các kết quả đạt được trong việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao trên mọi lĩnh vực về quản lý và điều hành tài chính ngân sách nhà nước, trong năm năm qua, cấp ủy và các tổ chức đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động xây dựng Đảng; chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ ngày một nâng lên; các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" từ Đảng ủy Bộ đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lan tỏa rộng khắp trong toàn ngành Tài chính.

Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và phát triển; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành Tài chính giai đoạn 2015-2020- đó là tư tưởng, tinh thần bao trùm, xuyên suốt của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020. Đó cũng là kết tinh trí tuệ của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ qua và quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng cho nhiệm kỳ mới.

Trong năm 2016 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ tới, để dành được thắng lợi trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Bộ Tài chính đã đề ra, đòi hỏi cấp ủy các cấp, các tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các yêu cầu sau:

Một là, hàng năm, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị trong Ngành chủ động, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp; phấn đấu quyết liệt để đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách; thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi NSNN; thực hiện có kết quả quá trình tái cơ cấu đầu tư công theo định hướng đề ra.

Hai là, các cấp ủy Đảng phải tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TW lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban chấp hành TW khóa XII.

Theo đó, xây dựng và ban hành các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Bộ mang tính đột phá về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về công tác cán bộ và quản lý đảng viên về nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng…

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường nắm tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời có những định hướng, giải pháp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh, nổi cộm ở cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề; thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng nhằm giúp các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng tổ chức Đảng; quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính.

Ba là, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ; thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng mở rộng đối tượng lấy thông tin, kết hợp với lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ, đảng viên một cách khách quan, dân chủ; quy hoạch cán bộ đảm bảo 03 độ tuổi, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, có tính khả thi cao và đảm bảo công khai, chính xác. Chẳng hạn bí thư cấp ủy phải kinh qua công tác quản lý chính quyền; đẩy mạnh công tác luân chuyển, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về chuyên môn nghiệp vụ và lý luân chính trị, đồng thời tạo điều kiện đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trưởng thành từ cơ sở, bổ sung nguồn cán bộ quản lý các cấp.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính liên quan đến lĩnh vực ngân sách, thuế, dự trữ quốc gia, tài sản công, tài chính đất đai, bảo hiểm, chứng khoán, y tế, xã hội...; thường xuyên rà soát, xác định rõ đơn vị đầu mối, đơn giản hóa hồ sơ và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm nắm bắt kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đổi mới phương thức, quản lý đầu tư tài chính, triển khai các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và điều hành tài chính dịch vụ công...

Năm là, tăng cường công tác chỉ đạo về nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh… Phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, tập trung hướng về cơ sở; các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, mang nét đặc thù riêng của từng cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Theo mof.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục