Hải quan Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp thu hồi, xử lý nợ thuế

PV.

(Taichinh) - Xác định xử lý nợ thuếthu hồi thuế nợ đọng là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2015, nên ngày từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan Thanh Hoa đã vào cuộc triển khai thực hiện công tác này một cách quyết liệt…
Hải quan Thanh Hóa tổ chức tập huấn Luật Hải quan năm 2014Hải quan Thanh Hóa tổ chức tập huấn Luật Hải quan năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 217/CT-TCHQ ngày 13/01/2015 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Quyết định số 260/QĐ-TCHQ ngày 30/01/2014 của Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế quá hạn năm 2015 là 1,183 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, thu hồi nợ thuế, hạn chế mức thấp nhất phát sinh nợ mới, vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế năm 2015 với mục đích yêu cầu là phấn đấu thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu theo Quyết định số 260/QĐ-TCHQ ngày 30/01/2015 của Tổng cục Hải quan về việc giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế quá hạn năm 2015; không để phát sinh nợ mới; Xử lý các khoản nợ quá hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi một số điều của Luật quản lý thuế, các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về xử lý nợ thuế; Rà soát, đánh giá tình trạng doanh nghiệp để đưa ra biện pháp xử lý nợ đối với các khoản nợ khó thu của từng doanh nghiệp.

Yêu cầu phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các giải pháp tối ưu thu đòi có hiệu quả số tiền nợ thuế quá hạn, chây ỳ tại các doanh nghiệp; Các đơn vị bám sát tình hình nợ đọng thuế, tham mưu cho Lãnh đạo Cục các giải pháp quản lý nợ và thu hồi nợ đọng; triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch trong việc thực hiện các giải pháp về xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế.

Theo đó, giao cho Phòng Nghiệp vụ tham mưu cho Lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành liên quan đến công tác quản lý thuế, đề xuất các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả. Ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền được quy định tại Điều 29 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; Tiếp tục duy trì Tổ thu hồi nợ, thực hiện đôn đốc thường xuyên thu hồi nợ, phối hợp với các Ngân hàng thương mại, Công an, cơ quan thuế địa phương, các cơ quan pháp luật có liên quan để áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ đối với các trường hợp có số nợ lớn có khả năng thu và xử lý các vướng mắc khó khăn trong công tác thu hồi nợ; Báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét trình các cấp có thẩm quyền thực hiện xóa các khoản nợ thuộc đối tượng được xóa theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007.

Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết các giải pháp để thu được các khoản nợ thuế quá hạn có khả năng thu từ ngày 31/12/2014 trở về trước: Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị; phân loại nợ thuế cho phù hợp với tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp theo quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ ngày 02/4/2014 của Tổng cục Hải quan để đảm bảo thu hồi hiệu quả nợ đọng trong thời gian tới; Các tờ khai phát sinh trong năm 2015 phải được thu đủ, kịp thời tiền thuế; các Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về số nợ thuế quá hạn phát sinh trong năm 2015 tại đơn vị; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ thu hồi nợ, thực hiện đôn đốc thu hồi nợ, phối hợp với các Ngân hàng thương mại, Công an, cơ quan Thuế địa phương, các cơ quan pháp luật có liên quan trong việc xử lý các vướng mắc khó khăn trong công tác thu hồi nợ.

Trong đó, Áp dụng đúng trình tự thanh toán tiền thuế theo quy định tại điều 45 Luật Quản lý thuế và khoản 2 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, không để xảy ra trường hợp doanh nghiệp đang còn nợ thuế, nợ phạt nhưng vẫn được hưởng ân hạn thuế; Phối hợp với cơ quan Thuế để thực hiện bù trừ số tiền thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp được hoàn tại cơ quan Thuế với các khoản còn nợ tại cơ quan Hải quan theo hướng dẫn tại công văn số 10724/BTC-TCT ngày 14/8/2013 của Bộ Tài chính; Tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn tất hồ sơ đối với các khoản nợ được xóa theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 báo cáo, đề xuất về Cục Hải quan Thanh Hóa để trình cấp có thẩm quyền xóa nợ theo quy định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện xử lý các trường hợp nợ thuế theo Biên bản kết luận kiểm tra công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế đối với các đơn vị theo Thông báo số 1751/TB-HQTH ngày 07/10/2014 của Cục Hải quan Thanh Hóa; Hàng tháng, chú trọng việc phân tích, đánh giá nợ thuế quá hạn phát sinh trong tháng, so sánh tăng/giảm với tháng trước, làm rõ nguyên nhân và biện pháp xử lý (theo công văn 8799/TCHQ-KTTT ngày 14/7/2014 của Tổng cục Hải quan), báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, số thuế đã thu hồi được đối với từng doanh nghiệp vào ngày 05 hàng tháng gửi về Cục Hải quan Thanh Hóa; Theo dõi, quản lý chặt chẽ, đôn đốc, thanh khoản thuế tạm thu, yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế kịp thời khi quá thời hạn nộp thuế mà doanh nghiệp chưa xuất khẩu; theo dõi, quản lý hàng gia công, nắm chắc thời hạn kết thúc của từng hợp đồng gia công để yêu cầu doanh nghiệp thanh khoản/nộp thuế đối với số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa; Rà soát hàng ngày các tờ khai đã đăng ký nhưng không có hàng về để kịp thời hủy tờ khai theo đúng thời gian quy định, không để xảy ra trường hợp tiền thuế phát sinh sang nợ quá hạn, cưỡng chế.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, rà soát để thông báo cho doanh nghiệp điều chỉnh ngay các trường hợp nộp không đúng số tờ khai, loại hình, chương, khoản, mục lục ngân sách, mã đơn vị hưởng thụ; Cập nhật quyết định không thu thuế, hoàn thuế vào hệ thống Kế toán thuế tập trung ngay trong ngày ra Quyết định; Kiện toàn Tổ thu hồi nợ thuế do đồng chí Chi cục trưởng (là thành viên Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế của Cục Hải quan Thanh Hóa) phụ trách, phân công cụ thể trách nhiệm và theo dõi thực hiện các bước thu đòi nợ đọng thuế theo từng doanh nghiệp cho công chức, lãnh đạo phụ trách và lộ trình thực hiện đồng thời gắn trách nhiệm cán bộ công chức với việc đánh giá phân loại cán bộ công chức hàng tháng, quý, năm với khen thưởng, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thu hồi nợ.

Đặc biệt, Cục Hải quan Thanh Hóa quán triệt thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể công tác xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế năm 2015, báo cáo về Cục Hải quan Thanh Hóa trước ngày 20/3/2015 và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Giao Phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Chi cục triển khai thực hiện kế hoạch này.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục