VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 170 cuộc thanh tra chuyên ngành trong 6 tháng đầu năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện được 170 cuộc thanh tra chuyên ngành, bằng 55% kế hoạch đề ra.

Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 170 cuộc thanh tra chuyên ngành trong 6 tháng đầu năm 2018

Bám sát định hướng công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra sát với nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện được 170 cuộc thanh tra chuyên ngành, bằng 55% kế hoạch đề ra.

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: Từ hoàn thiện pháp lý đến thực tiễn triển khai

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2018

6 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 21 tỷ đồng

Khung quản lý rủi ro: Công cụ quản lý ngân quỹ Nhà nước an toàn, hiệu quả

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 đạt 32,53% kế hoạch

Phiên đấu thầu cuối tháng 6, huy động thêm được 4.400 tỷ đồng

Đã hoàn thuế Giá trị gia tăng hơn 38 nghìn tỷ đồng

Qua công tác thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước đã kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chưa phù hợp (chủ yếu là đối với các đơn vị giáo dục, y tế). 

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi nộp ngân sách nhà nước và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; Kiến nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị được thanh tra xử lý hành chính đối với tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cá nhân có liên quan vi phạm trong công tác quản lý ngân sách nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Về công tác kiểm tra nội bộ, tính đến hết tháng 6/2018, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm tra tại 5/10 đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, bằng 50% kế hoạch năm; Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và các Kho bạc Nhà nước trực thuộc được 445 cuộc.

Thông qua công tác kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, sai sót và có những biện pháp khắc phục kịp thời của các đơn vị Kho bạc Nhà nước. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, Kho bạc Nhà nước có các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.

Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng cuối năm 2018, Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Bộ Tài chính phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ và tạo được sự đồng thuận của các đơn vị được thanh tra.

Cùng với đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục kiện toàn và tổ chức đào tạo đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng với cơ cấu cán bộ hợp lý; Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2018; Tăng cường đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác phúc tra, xử lý, khắc phục và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra đảm bảo khắc phục triệt để các thiếu sót, vi phạm.

Đồng thời, chủ động xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM