VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội

Công chức, viên chức KBNN nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc tổchức đại hội đảng bộ các cấp

Kho bạc Nhà nước phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội

Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương vừa ban hành Kếhoạch số45-KH/ĐUKB phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mục đích hướng tới của phong trào thi đua đặc biệt này là nhằm củng cố niềm tin, giúp cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Đảng, của cấp ủy đảng các cấp. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất; huy động sự đóng góp trí tuệ của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức trong Đảng bộ vào các văn kiện đại hội của Đảng, cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ tới...

Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Trung ương cần tập trung hoạt động tuyên truyền theo 3 đợt sau: Đợt 1, trước khi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương; đợt 2, thời điểm diễn ra đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương và Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV; đợt 3, thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với mục đích, ý nghĩa đó, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ đạo, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền theo 3 đợt sau: Đợt 1, trước khai
mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương; đợt 2, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương và Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV; đợt 3, thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch số45-KH/ĐUKB cũng đề cập cụ thể một số nội dung trọng tâm Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới như: Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương; Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ Bộ Tài chính; Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động ở cơ quan Kho bạc Nhà nước.

Bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua một số hình thức sau:

Thứ nhất, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thứ hai, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành như: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính, Cổng Thông tin Điện tử Kho bạc Nhà nước, Tạp chí Quản lý Ngân quỹquốc gia và một số cơ quan báo chí ngoài ngành có uy tín.

Thứ ba, tuyên truyền thông qua phát hành tài liệu, ấn phẩm, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị trọng đại trong năm.

Thứ tư, tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và những hình thức tuyên truyền khác phù hợp, thiết thực.

Theo Kế hoạch số45-KH/ĐUKB, công tác tuyên truyền tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng cần đảm bảo tuyên truyền đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng, có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí gắn với tiến độ, quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những tấm gương “người tốt,
việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo; các điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước.
Theo đó, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chủ động, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả các quan điểm sai trái, tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Kiên quyết đấu tranh, phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, xuyên tạc, phủ nhận cương lĩnh, đường lối, của đại hội đảng các cấp, phê phán
tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ.

Để công tác tuyên truyền, cũng như thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương căn cứ vào nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền của Đảng ủy; có trách nhiệm phối hợp xây dựng đề xuất, cung cấp nội dung tuyên truyền. Cụ thể, giao mỗi Đảng bộ, chi bộ tham
gia viết bài gửi về kết quả hoạt động của đơn vị trong nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.

Hai là, mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹQuốc gia, với tần suất đăng tải thường xuyên, liên tục, kịp thời về những hình ảnh, thông tin đến hoạt động đại hội đảng các cấp.

Ba là, tiếp tục tổ chức kế hoạch thông tin tuyên truyền hàng quý, hàng tháng của Kho bạc Nhà nước, trong đó, lồng ghép tuyên truyền các nội dung về sự kiện đặc biệt của đại hội đảng các cấp; phối
hợp với các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương, các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành triển khai thực hiện tuyên truyền vào các thời điểm trước, trong và sau Đại hội theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng kết đợt thi đua đặc biệt do Đảng ủy phát động.

Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 – Tháng 6/2020

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM