VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2018 ra sao?

Năm 2018, cần tiết kiệm chi thường xuyên và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Nguồn: internet

Lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2018 ra sao?

Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định rõ vấn đề lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2018.

Xây dựng dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như thế nào?

Xây dựng dự toán chi đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Quản lý, sử dụng các khoản thu từ dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Theo quy định tại Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 thì năm 2018, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định. 
Trong đó, các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tiết kiệm chi thường xuyên và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.
Các địa phương tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết), bao gồm tăng thu thực hiện năm 2017 so dự toán năm 2017, tăng thu dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017; nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước còn dư.
Đồng thời, yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ và sử dụng nguồn thu này ưu tiên để thực hiện cải cách tiền lương.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM