VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Linh hoạt kiểm soát chi, giải ngân nhanh nguồn vốn

(Tài chính) Năm 2013, kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng đến công tác điều hành NSNN . Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để điều hành kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cơ chế kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước (KBNN) cũng được điều chỉnh phù hợp.

Nhiều giải pháp linh hoạt

Theo đánh giá của lãnh đạo KBNN, một trong những thành công của công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước năm 2013 là toàn hệ thống đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, chủ động đề xuất, tham mưu với Bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện để đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước (NSNN), vốn trái phiếu Chính phủ.

Cụ thể, để đảm bảo triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, KBNN đã xây dựng cơ chế kiểm soát chi và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi theo định hướng: vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư. Đồng  thời, thực hiện tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, cấp bách, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương đối với một số trường hợp quy định tại Chỉ thị số 09.

Bên cạnh đó, KBNN đã cải tiến quy trình kiểm soát chi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính với nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, theo đó giảm thời gian thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chi chặt chẽ đúng quy định. Song song với đó, KBNN cũng triển khai cơ chế “một cửa” trong kiểm soát chi qua đó đáp ứng nhanh hơn, kịp thời hơn yêu cầu thanh toán cho các chủ đầu tư.

Ngoài ra, KBNN đã tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát chi NSNN trong toàn hệ thống. Thông qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách, từ đó KBNN tổng hợp kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để sửa đổi, hoàn thiện để các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế hơn.

Trong năm 2013, hệ thống KBNN đã chính thức triển khai áp dụng quản lý, kiểm soát cam kết chi góp phần giúp đơn vị sử dụng NSNN kế hoạch hóa và quản lý các khoản chi tiêu trong phạm vị dự toán được phân bổ trong từng năm tài chính. Đối với các cơ quan quản lý, việc thực hiện cam kết chi đã góp phần đảm bảo ngân sách để thanh toán cho khoản đã cam kết, làm giảm nợ đọng vốn. Hơn nữa, đây còn là công cụ giúp cho cơ quan tài chính, các đơn vị dự toán xây dựng ngân sách trung hạn, giúp cho KBNN dự báo luồng tiền để thực hiện quản lý ngân quỹ hiện đại, hiệu quả....

Với những giải pháp tích cực, linh hoạt, công tác kiểm soát chi qua hệ thống KBNN năm 2013 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu và các giải pháp chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Tổng số vốn KBNN thực hiện kiểm soát chi trong năm  khoảng 990.000 tỷ đồng đạt 97% dự toán giao trong năm, cao hơn so với tổng số vốn đã thực hiện kiểm soát chi năm 2012 khoảng 47.000 tỷ đồng (kiểm soát chi năm 2012 khoảng 943.000 tỷ đồng).

 Cũng qua kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 105 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư 90 tỷ đồng, chi thường xuyên 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KBNN đã thực hiện từ chối thanh toán một số khoản chi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09 góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

 Phát huy thành tích, “tiếp lửa” cho năm tới

Lãnh đạo KBNN cho biết, năm 2014, tình hình tài chính, ngân sách tiếp tục khó khăn. Vì vậy, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Tài chính năm 2014, toàn hệ thống KBNN sẽ phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, tiếp tục triển khai công tác kiểm soát chi NSNN theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính; đồng thời, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu cải cách công tác kiểm soát chi theo hướng đơn giản, hiệu quả, minh bạch, với các nội dung cụ thể.

Một là, cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát chi theo hướng thống nhất quy trình (vốn đầu tư XDCB, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách xã) đảm bảo đơn giản rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ; hiện đại hóa công nghệ thông tin, thực hiện kiểm soát chi một cửa và xây dựng chuẩn ISO để áp dụng trong hoạt động.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị KBNN các cấp, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc kiểm soát chi theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2014, thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, …

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tại các đơn vị KBNN các cấp, qua đó kịp thời phát hiện các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền để sửa đổi cơ chế cho phù hợp với thực tế.

Bốn là, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc điều hành kinh tế - xã hội năm 2014 để điều chỉnh cơ chế kiểm soát chi của KBNN cho phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính tại từng thời điểm. Chủ động đề xuất, tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; kịp thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc tại các địa phương, các bộ, ngành, đơn vị sử dụng NSNN để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, qua đó góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2014 của Chính phủ, Bộ Tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM