thanh tra tài chính đến năm 2014” đã khai mạc Hội nghị “Tập huấn triển khai các quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Tài chính."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nâng cao năng lực cán bộ thanh tra ngành Tài chính

(Tài chính) Ngày 24-25/12/2012, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án hợp phần “Tăng cường năng lực tổng thể thanh tra tài chính đến năm 2014” đã khai mạc Hội nghị “Tập huấn triển khai các quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Tài chính.

Hội nghị “Tập huấn triển khai các quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính” được tổ chức với mục đích quán triệt tinh thần triển khai Nghị định 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính và các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định cho các đơn vị trong ngành Tài chính.

Tại hội nghị, Chánh Thanh Tra Nguyễn Kim Liên cho biết, ngày 9/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính (thay thế Nghị định 81/2005/NĐ-CP) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ.

Việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 81/2005/NĐ-CP là cần thiết với lý do: Luật Thanh tra năm 2010 có nhiều nội dung quy định mới về tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành, do đó các quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính tại Nghị định số 81/2005 có nhiều nội dung không còn phù hợp, cần được thay thế; ngành Tài chính có một số đặc thù riêng trong tổ chức và hoạt động, là bộ quản lý đa ngành…

Luật Thanh tra 2010 và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ chỉ mới quy định những vấn đề chung, áp dụng cho tất cả các bộ, ngành, có nhiều vấn đề chưa quy định, hoặc quy định chưa đầy đủ, cần có quy định cụ thể hơn để phù hợp với đặc thù của ngành Tài chính; thực tiễn hoạt động thanh tra của các đơn vị trong ngành Tài chính trong thời gian qua đã đặt ra một số các vấn đề như: hướng dẫn kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo, trách nhiệm tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, thanh tra lại… cần được quy định cụ thể trên nguyên tắc thống nhất quản lý từ bộ đến địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nghị định 82/NĐ-CP đã được xây dựng trên cơ sở quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra nói chung và thanh tra ngành Tài chính nói riêng; đảm bảo thanh tra ngành Tài chính phục vụ thiết thực hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách. Nội dung Nghị định nhằm hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính, phù hợp với đặc thù công tác quản lý ngành của bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có sự phân cấp mạnh cho các cơ quan ở địa phương. Việc xây dựng Nghị định cũng trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định 81/2005/NĐ-CP và hướng dẫn phù hợp với các quy định của Luật Thanh tra 2010, các luật chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm… đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra toàn ngành tài chính.

Cũng tại hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Nguyễn Kim Liên và Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Thế Mạnh đã giới thiệu các quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính quy định tại Nghị định số 82/2012/NĐ-CP; các quy định về tổ chức và hoạt động tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính. Với các nội dung tập huấn thiết thực và hữu ích, hội nghị cung cấp cho các đại biểu tham dự những kiến thức cần thiết nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ trong quá trình thực hiện.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Có thể bạn quan tâm