Kho bạc Nhà nước:

Quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2015

(Taichinh) -
Ngày 09/12/2015, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được triển khai qua hình thức trực tuyến đến cơ quan Kho bạc các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính; lãnh đạo và cán bộ công chức hệ thống KBNN. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Những kết quả đạt được trong năm 2015

Năm 2015, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015, với mục tiêu và phương châm hành động: "Tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, ngay từ đầu năm, hệ thống KBNN đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hệ thống KBNN đã luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính và chính quyền các cấp để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi, trách nhiệm của hệ thống KBNN.

Trên tinh thần đó, các đơn vị KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu ngân sách nhà nước, góp phần cùng cơ quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của địa phương trong tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng thu NSNN đạt 1.005.540 tỷ đồng.

Trong đó, thu trong cân đối đạt 949.242 tỷ đồng bằng 95,29% so với dự toán năm. Từ nay đến cuối năm, KBNN sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2015.

Công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc. Ngoài các hình thức thu NSNN tại quầy giao dịch của ngân hàng thương mại, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, KBNN đã phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam triển khai thí điểm thu NSNN qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại 6 đơn vị KBNN trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại cho các đơn vị KBNN có tài khoản tiền gửi chuyên thu bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại.

Trong công tác chi thường xuyên, ước tính đến hết ngày 31/01/2016, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi ước đạt 100% dự toán năm 2015 sau khi đã loại trừ số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm.

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 30.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 23,5 tỷ đồng. Một số đơn vị KBNN làm tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên như: KBNN Thừa Thiên Huế; Thanh Hóa; Khánh Hòa; Thái Bình; Kon Tum; Hưng Yên; thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản: Ước tính đến ngày 31/01/2016, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 268.676 tỷ đồng, bằng 91,3% so với kế hoạch vốn năm 2015 cấp qua KBNN.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB ước đạt 169.823 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 63.920 tỷ đồng, đạt 81,4% kế hoạch; vốn khác giải ngân là 34.933 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn năm KBNN nhận được từ cơ quan tài chính. Đối với công tác huy động vốn và điều hành ngân quỹ nhà nước: Tính đến nay (thang 12/2015), tổng khối lượng huy động đạt 202.027,6 tỷ đồng, dự kiến đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành kế hoạch huy động vốn được giao. Ngoài nhiệm vụ phát hành, KBNN đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư.

Trong năm, KBNN đã luôn bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và dự kiến nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN để thực hiện dự báo luồng tiền qua KBNN tại từng giai đoạn, kịp thời chủ động tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp điều hành ngân quỹ; quyết liệt, sáng tạo trong điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho các cấp ngân sách tại mọi thời điểm.

Đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý: Năm 2015, toàn hệ thống đã phát hiện và thu giữ hơn 650 tờ tiền giả các loại, giảm gần 1/2 so với năm 2014; đã trả lại trên 6.868 món tiền thừa với tổng số tiền lên tới hơn 10,5 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và đức tính trung thực của đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN, qua đó nâng cao uy tín của hệ thống KBNN trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao quản lý.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống

Bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng thông qua các Hiệp định thương mại song phương, đa phương mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn thách thức cho nền kinh tế trong nước.

Do đó, hệ thống KBNN cần tiếp tục hướng tới mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, và trong năm 2016, hệ thống KBNN luôn xác định mục tiêu và phương châm hành động: “Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, KBNN cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu trong công tác phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính nhằm tạp điều hiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế; Xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống KBNN; Bám sát mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN....

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án, chính sách thuộc Chiến lược phát triển KBNN và kế hoạch triển khai giai đoạn 2016-2020; báo cáo đánh giá kết quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của hệ thống KBNN và kế hoạch triển khai trong năm 2016 và các năm tiếp theo...

Theo đó, các báo cáo cũng tập trung vào mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách hoàn thiện bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tổng kế toán nhà nước nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của Nhà nước. Đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử.

Những nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2016

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích mà toàn thể cán bộ, công chức trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt được trong năm 2015. Theo Thứ trưởng, trong năm 2015 là năm có nhiều khó khăn, và nhiều diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, KBNN đã có những cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu và giải pháp điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, đồng thời đẩy mạnh công tác hiện đại hóa thu, đa dạng phương thức thu tạo điều hiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế trong quá trình thu nộp vào NSNN.

Với những kết quả đạt được của hệ thống KBNN đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành NSNN, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, thì toàn hệ thống KBNN cũng còn những mặt hạn chế, những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới đây, đặc biệt là trong năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII và trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu KBNN cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu và kiểm soát chi góp phần thực hiện tốt dự toán thu NSNN năm 2016; Chấp hành nghiêm túc kỷ cương kỷ luật trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN gắn với thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước và các chủ trương chính sách, quyết định điều hành kinh tế xã hội của Chính phủ, Bộ Tài chính; Tập trung chí tuệ và nguồn lực, cùng với các đơn vị trong ngành Tài chính đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách thực hiện ”Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020”; Chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao; Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành theo hướng chặt chẽ, thận trọng và tạo được sự đồng thuận của các đơn vị được thanh tra.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thồ phát hiện, chấn chỉnh và ngăn ngừa các sai phạm trong từng lĩnh vực nghiệp vụ của KBNN; Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể, dài hạn nhằm xây dựng cho được đội ngũ công chức KBNN đủ năng lực và phẩm chất đạo đức; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới được giao, vận hành các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ mới ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp; thực hiện chức năng quản lý ngân quỹ và Tổng kế toán nhà nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà đối với hệ thống KBNN, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đã thay mặt toàn thể cán bộ công chức KBNN bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Lãnh đạo Bộ, đồng chí Thứ trưởng Trần Xuân Hà và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính đã luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ KBNN trong tổ chức triển khai nhiệm vụ của đơn vị suốt thời gian qua.

Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà hứa quyết tâm sẽ cũng tập thể cán bộ công chức, viên chức KBNN triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác năm 2016, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Đồng thời, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Tập trung tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát, giải ngân kịp thời nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng chế độ; từng đơn vị KBNN phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cho hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ để phục vụ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới của hệ thống KBNN.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, KBNN đã công bố những danh hiệu khen cao năm 2014 và thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2016 với mục tiêu "Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao".

Theo mof.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục