VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013

(Tài chính) Trong 9 tháng đầu năm 2013, Đảng bộ Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt và hiệu quả các lĩnh vực của công tác tài chính - ngân sách. Tinh thần và nỗ lực vượt khó là động lực để từng tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong những tháng cuối năm 2013.Ông Nguyễn Công Nghiệp
Những tháng cuối năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Xác định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành là một trong những mục tiêu quan trọng, Đảng bộ Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, biến quyết tâm chính trị thành hành động thiết thực, lãnh đạo toàn Ngành nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi công tác tài chính - ngân sách của năm 2013.

Với quyết tâm chính trị cao, hàng loạt giải pháp và nhóm giải pháp đã được thống nhất ban hành và chỉ đạo thực hiện, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm được xác định như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nội dung nêu tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013.

Chủ động nắm tình hình, sự tác động của chính sách đã ban hành để có biện pháp hiệu quả hơn góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu - chi NSNN năm 2013. Đối với nhiệm vụ thu NSNN, tăng cường thực thi pháp luật về thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN. Đẩy mạnh rà soát, đối chiếu, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo đối với những khoản thu và địa bàn thu trọng điểm; tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống chuyển giá; kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý các khoản thu nợ đọng, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu NSNN ở từng đơn vị, từng địa phương.

Đối với công tác chi, bên cạnh việc bảo đảm nguồn đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán, là tăng cường quản lý chi NSNN, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, rà soát từng khoản chi, kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách theo đúng tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định.

Thứ ba, các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong Ngành nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính- ngân sách được giao năm 2013, đặc biệt là các dự án Luật: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật Hải quan sửa đổi; Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi... Phấn đấu hoàn thành 100% các đề án, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật đã được Chính phủ giao từ nay đến cuối năm, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy trình, đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả. Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường trong nước và thế giới; thực hiện nguyên tắc quản lý giá thị trường đi đôi với kiểm soát mặt bằng giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, chú trọng kiểm tra, thanh tra về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và công khai thông tin về giá, nhất là đối với các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu cơ bản và hàng tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính liên quan đến sắp xếp, cổ phần hoá DNNN, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước…;

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển các DN, tổ chức kinh tế ngoài Nhà nước. Đẩy nhanh việc đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị; khẩn trương nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thích hợp để từng bước điều chỉnh khung giá dịch vụ công theo cơ chế thị trường đối với các dịch vụ giáo dục, y tế.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ngành.

Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường tài chính và hoạt động của các định chế tài chính. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm cũng như hoạt động của các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời, đảm bảo cho các thị trường này hoạt động lành mạnh, ổn định, đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro và an toàn tài chính; phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời xử lý rủi ro.

Tổ chức quản lý, theo dõi và dự báo các luồng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài để có biện pháp đẩy mạnh thu hút, khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam…

Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, hội nhập và tài chính đối ngoại trong hợp tác song phương và đa phương. Rà soát, xây dựng lộ trình thực hiện các cam kết cắt giảm thuế trong khuôn khổ các hiệp định đã ký kết, bảo đảm vừa phù hợp với cam kết quốc tế, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước. Tranh thủ các nguồn vốn ODA, viện trợ không hoàn lại một cách hợp lý, tổ chức quản lý chặt chẽ, bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ bảy, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiện đại hóa và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Tài chính. Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý tài chính - ngân sách giai đoạn 2011-2015. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong kê khai, nộp thuế. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác triển khai Dự án hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Tài chính - Thuế - Hải quan - Kho bạc Nhà nước.

Thứ tám, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính, chú trọng thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thuế, chống thất thu thuế và gian lận thương mại, công tác quản lý, thanh quyết toán các khoản chi NSNN. Chú trọng công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý của từng cấp, từng đơn vị, các quỹ tài chính.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ngành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM