VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sớm ban hành hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sớm ban hành hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Trong kiến nghị tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số

Khẩn trương đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đến năm 2021, giảm mạnh đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hưởng lương ngân sách

Cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Theo kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, đến nay, Chính phủ mới chỉ ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Nhưng chưa có các Thông tư hướng dẫn nên địa phương rất khó khăn khi triển khai thực hiện.

Do vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành Thông tư hướng dẫn và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong từng lĩnh vực và sớm ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ các lĩnh vực còn lại, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực còn lại để địa phương triển khai thực hiện.

Trong văn bản trả lời gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ là Nghị định khung quy định các vấn đề chung về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ vào đó, các Bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực, bao gồm: Y tế; giáo dục đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Văn hoá thể thao và du lịch; Thông tin truyền thông; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Đối với 05 Nghị định quy định cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực còn lại (giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông, y tế), các bộ, ngành khác đang hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành.

Bộ Tài chính cũng đã dự thảo và lấy ý kiến các Bộ, địa phương về Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của tổ chức khoa học công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/8/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Đến nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để ký ban hành.

Bộ Tài chính cũng cho biết, ngay sau khi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, trong đó tại Khoản 6 Điều 22 giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí.

Như vậy, căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cần khẩn trương ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương, do địa phương thực hiện phù hợp với khả năng của ngân sách địa phương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM