VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tám tư năm khơi dòng chảy mạch nguồn dân tộc

Ngành Tài chính đã và đang đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Nguồn: internet

Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3/2/1930 - 3/2/2014):

Tám tư năm khơi dòng chảy mạch nguồn dân tộc

(Tài chính) Mùa xuân Giáp Ngọ này, Đảng ta tròn 84 tuổi. Hơn tám thập kỷ là một chặng đường không dài, nếu so với chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhưng đó là chặng đường đầy vinh quang mà Đảng đã đem lại cho Tổ quốc, nhân dân và đất nước ta.

Có thể khẳng định ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin và các phong trào yêu nước - kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc, khách quan của lịch sử, gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để rồi 15 năm sau, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân và sau đó là lãnh đạo toàn dân dành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc ngày 30/4/1975.

Kể từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế với không ít thành công rực rỡ. Đó là những dấu ấn vượt bậc trong xây nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình với GDP vượt 1.700 USD/người vào năm 2013. Đó là vị thế của một nền kinh tế mới nổi và giàu tiềm năng cũng như cơ hội đầu tư ở Đông Nam Á, đang nỗ lực vượt  tái cơ cấu để phát triển ổn định và bền vững hơn…

Vinh dự và tự hào là đóng góp vào thành công chung đó có vai trò của ngành Tài chính.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, suốt gần bảy thập kỷ qua, ngành Tài chính Việt Nam đã phát triển không ngừng. Từ một ngành non trẻ được thành lập sau ngày chính quyền về tay nhân dân, Bộ Tài chính đã vươn lên trở thành một Bộ quản lý đa ngành quan trọng, là huyết mạch trong phân phối các nguồn lực vật chất cho đầu tư phát triển, cho an ninh, quốc phòng, cho an sinh xã hội. Ngành Tài chính cũng là ngành đi đầu trong đổi mới và hội nhập quốc tế để khai thác hiệu quả mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2013, ngành Tài chính đã vượt qua rất nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính-ngân sách mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao phó. Đó là nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong hoàn cảnh phải cắt giảm nhiều nguồn thu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, từ đó đảm bảo các cân đối chi; Là không ngừng hoàn thiện thể chế tài chính, ổn định thị trường giá cả, vận hành thị trường tài chính ngày càng bền vững và lành mạnh…

Những ngày này, lập thành tích chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng, toàn ngành Tài chính đang nỗ lực thi đua phấn đấu, phát huy tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2014. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên trong Ngành đang không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phê và tự phê hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) để luôn xứng đáng với lời dạy của Người: “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, ngành Tài chính sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, đóng góp vào thành công chung của đất nước trong năm 2014.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM