VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thực thi công vụ

Trong những năm qua, ngành Tài chính đã làm tốt việc chuẩn hoá công tác quản lý cán bộ, từ khâu tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thực thi công vụ

Với việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quản lý ngân quỹ nhà nước sau một năm thực thi luật ngân sách nhà nước 2015

Bộ Tài chính đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Tháo gỡ vướng mắc trong phối hợp triển khai công nghệ thông tin giữa Bộ Tài chính và các đối tác

Bộ Tài chính bổ nhiệm 02 chức danh lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

Ngày 3/4/2018, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Chỉ thị số 11-CT/BCSD về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong thực thi công vụ.

Chỉ thị số 11-CT/BCSD khẳng định, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Tài chính đã quán triệt sâu sắc, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ đến từng cấp ủy, đơn vị trong ngành Tài chính; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện để từng bước đổi mới và chuẩn hoá công tác quản lý cán bộ, từ khâu tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và điều động cán bộ. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao cho Ngành.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị lề lối, tác phong làm việc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ chưa nghiêm; Công tác quản lý cán bộ còn một số hạn chế như: Nhận xét đánh giá cán bộ còn nể nang, né tránh, hình thức “dĩ hoà - vi quý”, chưa phản ánh đúng thực chất; Công tác bố trí, sử dụng cán bộ chưa phát huy được nguồn lực hiện có; Công tác luân chuyển thực hiện chưa được nhiều, chưa thực sự chuyển biến; Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với vị trí việc làm; Tình trạng xử lý cán bộ vi phạm trong thực thi công vụ đôi lúc còn chưa kịp thời...

Do vậy, nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng về quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác quản lý cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, trong đó chú ý đến các yêu cầu, giải pháp quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Tiếp tục đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2021. Khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khoá XII bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Rà soát từng vị trí việc làm, thực hiện cơ cấu, định biên lại về biên chế trong toàn hệ thống đơn vị, cơ cấu lại lực lượng lao động để tập trung nguồn lực và sử dụng có hiệu quả biên chế hiện có của Ngành.

Đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên cán bộ theo quy định tại Quyết định số 98-QĐ/TW ngàỵ 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ; Nghị quyết của Ban Cán sự và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính.

Tiếp tục chủ động rà soát, sắp xếp lại số lượng cấp phó tại đơn vị bảo đảm đúng quy định; Không điều động, bổ nhiệm, luân chuyển thêm cấp phó tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định, trừ trường hợp thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng và do thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Chú trọng bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng; Chuyển dần hướng đào tạo, bồi dưỡng theo cơ chế đặt hàng; Chấp hành nghiêm túc thời gian đào tạo, bồi dưỡng theo quy định bắt buộc đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ; Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong công tác tuyển chọn, quy hoạch bổ nhiệm và luân chuyên cán bộ, phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn chính trị, thủ tục, nguyên tắc quy định nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ và tăng cường đảm bảo nội bộ đơn vị đoàn kết, trong sạch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ; Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với thủ trưởng các đơn vị để xảy ra sai phạm, cá nhân công chức có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, thiếu dân chủ và có sai phạm trong công tác quản lý cán bộ.

Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quản lý cán bộ tại đơn vị; Nghiêm túc thực hiện và công khai, minh bạch các quy định liên quan đến công tác quản lý cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, nâng ngạch, cử công tác đi nước ngoài, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM