VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tạo bước đột phá trong nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính trao Bằng khen cho các Đảng bộ, Chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2016 (ngày 25/7/2017).

Đảng ủy Bộ Tài chính:

Tạo bước đột phá trong nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Nhằm tạo bước chuyển thiết thực, đáp ứng được yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng bộ Bộ Tài chính: Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Chủ động chỉ đạo, sáng tạo, hướng về cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành; Ban hành nhiều chính sách, triển khai các giải pháp về hỗ trợ phát triển sản xuất – kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN)…

Nhờ đó, thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán; NSNN được điều hành chặt chẽ, hiệu quả, chủ động nguồn kinh phí đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Nhiều đề án lớn, quan trọng đã được tập trung chỉ đạo hoàn thiện, ban hành trong thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu quản lý và đỏi hỏi của thực tế xã hội.

Cùng với việc chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng cũng được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Tập thể cấp ủy đã thể hiện được sự quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, tập trung hướng về cơ sở; đôn đốc, động viên cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện chương trình hành động triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII.

Theo đó, trong những tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và các Nghị quyết số 02-NQ/TW, Nghị quyết số 03-NQ/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết 05-NQ/TW cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cùng cấp ủy các cơ sở đảng cũng thường xuyên nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, bức xúc nổi cộm, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Ngành; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ Tài chính còn chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, cụ thể là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện sơ kết 1 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nhân thêm những điển hình tiên tiến, cũng như khắc phục những bất cập trong quy trình triển khai thực hiện…

Đồng thời, tập trung chỉ đạo tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) theo Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa của Ngày thương binh, liệt sỹ và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017” theo Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động…

Với nỗ lực trên, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng được nâng cao rõ rệt, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng

Mặc dù, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Bộ Tài chính có sự biến động về công tác nhân sự, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được quan tâm, chỉ đạo triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương;

Các cấp ủy đảng đã thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với sinh hoạt chi bộ, cấp ủy với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), tạo bước chuyển theo hướng thiết thực, đáp ứng yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Về công tác quy hoạch cấp ủy, thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch 428-KH/ĐUTC ngày 29/3/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính về triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đã có hơn 2/3 số tổ chức đảng đã trình quy hoạch của cấp mình.

Đối với quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ, trên cơ sở giới thiệu của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ban Tổ chức Đảng ủy đã tổng hợp danh sách người được giới thiệu vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là 85 đồng chí. Căn cứ danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Ban Thường vụ bỏ phiếu giới thiệu Phó Bí thư, Bí thư, xin ý kiến Ban Cán sự chức danh quy hoạch bí thư trình Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phê duyệt.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cũng được Đảng ủy Bộ tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo. Cụ thể, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc. Qua đó, đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 433-QĐ/UBKTTW ngày 3/4/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc…

Các công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin lý luận, thời sự chính trị cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ cũng được tập trung đẩy mạnh…


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM