VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thúc đẩy đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế. Nguồn: chinhphu.vn

Thúc đẩy đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Để thúc đẩy đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì cùng các bộ, ngành đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo về lĩnh vực này, rà soát lại quy chế hoạt động, cơ cấu, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo...

Để khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Cải cách cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Kinh nghiệm từ Trung Quốc

Triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới

Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ trì buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập chiều 26/12/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ Nghị quyết số 05 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII xác định đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là một trong 5 lĩnh vực trong tâm của tái cơ cấu nền kinh tế. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII sẽ thảo luận và ban hành một nghị quyết chuyên đề về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, các bộ, ngành và địa phương cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Hiện nay, đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Kết luận số 37/KL-TW của Trung ương, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. 

Theo đó, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ và đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế. Còn 5 nghị định chưa được Chính phủ thông qua gồm: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, văn hóa-thể thao và du lịch, giáo dục, nghề nghiệp, thông tin truyền thông và báo chí, giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành các quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải. Hiện vẫn còn 8 bộ đang trình Thủ tướng dự thảo. Thủ tướng cũng ký ban hành 6 quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Nguyên môi trường, còn 7 bộ chưa trình.

Hiện nay, các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công...

Tuy nhiên, tại Hội nghị này, lãnh đạo các Bộ đều cho rằng để tự chủ có hiệu quả và góp phần đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, cần phải sửa đổi các luật liên quan. Trong khi đó, Bộ Tài chính kiến nghị cần phải được kiện toàn Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập...

Để thúc đẩy đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì cùng các bộ, ngành đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo; Rà soát lại quy chế hoạt động, cơ cấu, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự kiến kế hoạch công tác mà trước mắt là của năm 2017.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ sớm trình Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật có liên quan, như các nghị định về tự chủ trong từng lĩnh vực, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành và của các địa phương...

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp sớm rà soát hệ thống pháp luật hiện hành để khắc phục sự chồng chéo, bất cập trong thực hiện quy chế tự chủ, nghiên cứu khả năng xây dựng một luật chung điều chỉnh về đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xác định rõ hơn lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và xây dựng khung lộ trình giá... 

Các bộ, ngành báo cáo Ban Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương rà soát, phân loại, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghiên cứu các hình thức xã hội hóa các dịch vụ công; Cải cách hành chính trong lĩnh vực sự nghiệp công...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM