VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng Cục Hải quan:

Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hàng ngày 10/06/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng Cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính đã được Bộ Tài chính công bố và các quy định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

Nâng cao chất lượng quy hoạch là điều kiện để phát triển bền vững

Thực hiện Đề án Cải cách chính sách tiền lương với cơ cấu nguồn tiền từ ngân sách

Chủ động thực hiện các giải pháp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

Cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

Tại Chỉ thị 13, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương;
Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định.
Theo đó, Tổng Cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các Chi cục hải quan phổ biến, công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tại địa bàn quản lí để doanh nghiệp nắm được và thuận lợi trong thực hiện.
Cụ thể, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các chi cục hải quan có trách nhiệm phổ biến công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan và niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, địa bàn quản lí của đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai tại đơn vị, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính của Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
Đối với các vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục cần thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, đồng thời đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật…; thống kê thủ tục hành chính quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để trình Bộ Tài chính ban hành theo đúng thời hạn…; phổ biến, công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính có liên quan. 
Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành Kế hoạch nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan hải quan; thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ của cá nhân và người đứng đầu cơ quan hải quan các cấp.
Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu thập và xử lý phản ánh của người dân doanh nghiệp, tăng cường ngăn chặn, không để xảy ra đối tượng buôn lậu móc nối với cán bộ công chức hải quan trong địa bàn hoạt động của hải quan, xử lý vướng mắc liên quan đến hệ thống Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VCIS.
Đồng thời, thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính, từ ngày 01/3/2017, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai Hệ thống DVCTT tại địa chỉ  http://pus.customs.gov.vn
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai gồm 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan, cho phép đối tượng thực hiện thủ tục là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ tại tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc. Đối với mỗi thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan đều đăng tải hướng dẫn, trình tự thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày vận hành chính thức từ ngày 1/3 đến ngày 25/3, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan đã tiếp nhận 4,6 nghìn bộ hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, số lượng hồ sơ đã hoàn thành xử lí và trả kết quả là 2,9 nghìn bộ và số lượng hồ sơ đang xử lí là 1,7 nghìn bộ hồ sơ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM