VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức ngành Tài chính

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức ngành Tài chính

Nhằm tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong thực thi công vụ, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức trong ngành Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin vụ hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam

Bộ Tài chính cải cách hành chính hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh

Bộ Tài chính đã cắt giảm 2.985 đầu mối đơn vị hành chính

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra, xác minh thông tin tiêu cực trong xuất khẩu gạo

Bộ Tài chính phối hợp điều tiết linh hoạt để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính luôn tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong thực thi công vụ, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng. Qua đó, công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức của cán bộ, công chức, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số công chức, viên chức trong Ngành có biểu hiện chưa nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, của ngành Tài chính, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Tài chính.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị trong Ngành chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa được chủ động, kịp thời; tính tự giác chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số công chức, viên chức còn yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Trước tình hình đó, Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính được ban hành nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng ngừa vi phạm, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, để kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ trách nhiệm, kỷ luật công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Thủ tưởng các đơn vị có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính quán triệt thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công chức, viên chức trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm của từng công chức, viên chức.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM