VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thêm 3 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực hải quan

Tính đến thời điểm hiện tại ngành Hải quan có 183 thủ tục hành chính, trong đó có 164 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nguồn: Internet

Thêm 3 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính vừa công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được quy định rõ tại Quyết định số 1459/QĐ-TCHQ ban hành ngày 21/8/2018.

Thực thi nghiêm túc các cam kết trong hội nhập tài chính

Sẽ thực hiện 255 dịch vụ công mức độ 3,4 trong năm 2018-2019

Đẩy mạnh Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

Sẽ có “đột phá” thúc đẩy phát triển NSW, ASW

Cụ thể, đối với thủ tục hành chính mới ở cấp Tổng cục Hải quan có 3 thủ tục mới, đó là Thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia;  Thủ tục đối với tàu bay nhập cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia;  Thủ tục đối với tàu bay quá cảnh thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.
Các thủ tục hành chính mới này được thực hiện tại các chi cục hải quan cửa khẩu, cảng vụ hàng không, công an cửa khẩu, cơ quan kiểm dịch động vật, cơ quan kiểm dịch thực vật và tổ chức kiểm dịch y tế biên giới. 

Khi thực hiện các thủ tục này, người làm thủ tục khai báo theo phương thức điện tử các thông tin hoặc chứng từ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đồng thời, phải nộp hoặc xuất trình các chứng từ bản giấy (bản chính) theo quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không. 

Cơ quan quản lý nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm: Tiếp nhận, phản hồi việc đã tiếp nhận đối với thông tin/chứng từ cung cấp theo phương thức điện tử; Tiếp nhận đối với chứng từ nộp bản giấy; Kiểm tra đối với chứng từ xuất trình bản giấy; Xác nhận hoàn thành thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Việc tiếp nhận, phản hồi việc tiếp nhận và xác nhận hoàn thành thủ tục thủ hiện tự động thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia cho người làm thủ tục và các bên liên quan. 

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện công khai, đầy đủ nội dung 3 thủ tục hành chính mới nêu trên tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

Như vậy, với việc bổ sung thêm 3 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực hải quan, tính đến thời điểm hiện tại ngành Hải quan có 183 thủ tục hành chính, trong đó có 164 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 9 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và chỉ có 10 thủ tục hành chính đang được cung cấp mức độ 1và 2.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM