Sửa đổi cơ chế với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Sửa đổi cơ chế với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Quỹ hỗ trợ hợp tác xã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận định có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác, nông nghiệp, nông thôn và nông dân.