Đại hội XII của Đảng: Mốc son mới trên đường đổi mới

(Taichinh) -

Đất nước bước vào năm mới 2016 mở đầu bằng một sự kiện chính trị trọng đại, đó là thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 20/1 đến 28/1/2016. Niềm vui mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới rộn ràng và lan tỏa khắp nơi nơi…

Đất nước bước vào năm mới 2016 mở đầu bằng một sự kiện chính trị trọng đại, đó là thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nguồn: internetĐất nước bước vào năm mới 2016 mở đầu bằng một sự kiện chính trị trọng đại, đó là thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nguồn: internet

Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu đưa nước ta trở thành thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngay sau Đại hội, trong những ngày đầu xuân mới 2016, cùng với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Đảng ủy Bộ Tài chính đang chủ động, tích cực chỉ đạo và tổ chức triển khai làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên của ngành Tài chính, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII của Đảng với việc thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng của Đại hội, với kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngay sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với tinh thần dân chủ, khoa học, đoàn kết, thống nhất, đáp ứng đúng nguyện vọng và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Những quyết sách của Đại hội XII đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn Đảng đối với sự phát triển và phồn vinh của đất nước. Đại hội XII đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ số một là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, “lợi ích nhóm”... Đây là một quyết sách đúng đắn, nhiệm vụ then chốt, khơi dậy niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng.

Thành công của Đại hội XII khẳng định sự đoàn kết, nhất trí và đồng lòng cao trong Đảng. Đại hội đã lựa chọn được những cán bộ có đức, có tài với lực lượng lãnh đạo trẻ đầy nhiệt huyết, năng động và giàu tinh thần cống hiến, đồng thời vẫn đảm bảo tính kế thừa, sự bền vững trong Đảng.

Đại hội XII và Nghị quyết được Đại hội thông qua, đã gửi đến toàn Đảng, toàn dân cũng như bạn bè quốc tế một thông điệp mới - Việt Nam vững bước trên con đường đã lựa chọn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đó cũng là thông điệp hướng tới phát triển nhanh và bền vững; hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thành công rực rỡ của Đại hội XII tiếp nối các Đại hội đã qua, thời đổi mới, đã kế thừa và phát triển tinh thần, tư tưởng, phương pháp, phong cách và bản lĩnh của Đảng tại Đại hội VI, khởi đầu đổi mới 30 năm về trước. Âm hưởng mãi sống động của Đại hội VI là âm hưởng của một thời ấp ủ, thai nghén những tư tưởng đổi mới để khai sinh đổi mới như một cuộc cách mạng, một quá trình cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để trên mọi lĩnh vực của đời sống. Đại hội XII cũng tạo ra và mãi sống động âm hưởng ấy trong một hoàn cảnh mới, ở thời kỳ phát triển bước ngoặt mới.

Có thể cảm nhận rằng, mốc son của Đại hội VI trong lịch sử biên niên của Đảng là mốc son đánh dấu sự mở đầu công cuộc đổi mới lần thứ nhất vào giữa những năm 80 thế kỷ XX, để vượt thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng lúc bấy giờ, để tồn tại và phát triển như ngày nay.

Mốc son của Đại hội VI trong lịch sử biên niên của Đảng là mốc son đánh dấu sự mở đầu công cuộc đổi mới lần thứ nhất vào giữa những năm 80 thế kỷ XX, để vượt thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng lúc bấy giờ, để tồn tại và phát triển như ngày nay.

Mốc son mới của Đại hội XII trong lịch sử biên niên của Đảng là mốc son đánh dấu sự mở đầu công cuộc đổi mới lần thứ hai; tìm tòi và thực hiện những đột phá lý luận - thực tiễn mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hội nhập thành công vào đời sống quốc tế bằng sức mạnh tổng hợp của ý Đảng với lòng dân, của sức mạnh nội sinh từ văn hóa và con người Việt Nam, của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đồng thuận trong Đảng, trong Dân.

Đại hội XII của Đảng thành công, đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, mở ra chặng đường mới, là mốc son mới trên đường đổi mới, tiến lên của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành công tốt đẹp của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, như mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1 - 2016

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục