VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hội nghị kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính

Thực hiện Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từ ngày 17 đến 21/9/2012, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự đoàn công tác của Chủ tịch nước còn có đại diện Lãnh đạo các Ban của Đảng, đại diện bộ phận thường trực kiểm điểm Trung ương 4.

Trong 5 ngày, Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn của Bộ Chính trị và các Ban Đảng Trung ương; Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4; phân tích ưu điểm, khuyết điểm của tập thể Ban Cán sự Đảng; trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, của Đảng uỷ Bộ Tài chính; 19 điều Đảng viên không được làm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá đúng  ưu điểm, khuyết điểm của tập thể cũng như cá nhân các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng và đề xuất kế hoạch, giải pháp khắc phục.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, đồng chí Vương Đình Huệ- UV Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính theo tinh thần Nghị quyết TW4- báo cáo tổng hợp đã được hội nghị thống nhất cao tại hội nghị.  Đó là, về quá trình chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BCS Bộ Tài chính đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đúng quy trình theo các hướng dẫn. Trên cơ sở đó, nhận thức và quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, BCS Đảng Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai. Tập thể BCS Đảng Bộ Tài chính và từng thành viên BCS đã chuẩn bị các báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BCS Đảng trên tinh thần trung thực, thẳng thắn, cầu thị, nghiêm túc bám sát các nội dung hướng dẫn của Trung ương và tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Tại hội nghị, các báo cáo đã được thảo luận công khai, dân chủ trong BCS Đảng, các thành viên BCS Đảng Bộ Tài chính đã tham gia góp ý thẳng thắn, trách nhiệm. Các lĩnh vực quan trọng của ngành tài chính: Về  xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành tài chính; công tác điều hành, thực hiện chính sách tài khoá, thu chi ngân sách; lĩnh vực quản lý tài sản công; quản lý giá; quản lý tài chính doanh nghiệp; việc phát triển thị trường vốn, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán, dịch vụ kế toán và kiểm toán; lĩnh vực quản lý nợ công; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát động viên và phân phối các nguồn lực tài chính nhà nước; hoạt động dự trữ nhà nước...đã được đánh giá đầy đủ về mặt được, các hạn chế và các giải pháp đồng bộ cần khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã thống nhất đưa ra 16 nhóm giải pháp trọng tâm để sớm triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

 

Đồng chí Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với BCS Đảng bộ Tài chính

sau khi kết thúc hội nghị

Hội nghị đã kiểm điểm sâu sắc và thống nhất cao về những việc đã đạt được; những hạn chế, bất cập, yếu kém, khuyết điểm cũng như phương hướng, giải pháp trong thời gian tới. Đó là: nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, chân thành, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính luôn là một tập thể trí tuệ, đoàn kết, gương mẫu; trước tác động diễn biến phức tạp của tình hình luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh bác bỏ tư tưởng, quan điểm sai trái, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội trên nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không có suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng như các thành viên BCS đã tập trung sức lực, trí tuệ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng, bộ máy và  trong công tác quản lý, điều hành các công tác về tài chính và các chủ trương, các vấn đề quan trọng của đất nước đúng với đường lối, chủ trương của Đảng. Trong sinh hoạt Đảng, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính thẳng thắn, dân chủ, xây dựng, không né tránh, luôn cầu thị, lắng nghe, đoàn kết hợp tác; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Tập thể Ban Cán sự Đảng và các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng cũng đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế về công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đạt như mong muốn, một số cán bộ, đảng viên thuộc một số đơn vị trong ngành Tài chính còn có biểu hiện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; công tác quy hoạch cán bộ khá tốt nhưng việc quy hoạch chưa gắn kết tốt với đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; công tác quy hoạch, lựa chọn, đào tạo cán bộ cấp cao và đội ngũ chuyên gia tài chính còn thiếu tính chiến lược, có nguy cơ hẫng hụt cán bộ quản lý cấp Tổng cục, Cục, Vụ và hẫng hụt các chuyên gia tài chính giỏi ở các lĩnh vực khác nhau.

Trên cơ sở đó, tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và từng đồng chí thành viên Ban cán sự sẽ hoàn thiện, bổ sung và làm sâu sắc hơn báo cáo kiểm điểm để báo cáo chính thức Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời có kế hoạch, các giải pháp cụ thể, hiệu quả để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trên mọi mặt công tác.

Đồng chí Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Bộ Tài chính thăm

phòng Truyền thống ngành Tài chính

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang –UV Bộ Chính trị - Chủ tịch nước cũng đã khẳng định: Mặc dù ngành Tài chính là ngành tổng hợp, cán bộ đông, địa bàn rộng khắp cả nước, nhưng qua ý kiến góp ý và kết quả kiểm điểm đều đánh giá, nhìn chung đội ngũ cán bộ ngành tài chính có chuyên môn vững, có ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ tốt, đoàn kết, nhất trí, có nét văn hoá riêng của cán bộ tài chính; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giải quyết công việc công khai, khách quan, minh bạch theo các quy định của Đảng, nhà nước và quy chế làm việc của Ban cán sự, của Cơ quan Bộ. Tập thể Ban cán sự và các thành viên Ban cán sự không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết nhất trí, nêu gương cho cán bộ đảng viên trong Bộ, trong ngành; không có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc tham gia nhóm lợi ích; tập thể BCS Đảng Bộ  và các thành viên BCS đoàn kết nhất trí, có tinh thần trách nhiệm cao,tập trung sức lực, trí tuệ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xây dựng lực lượng, tổ chức ngành Tài chính. Quá trình chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính  kỹ lưỡng, chu đáo, đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Chính trị và các Ban của Đảng. Ban Cán sự Bộ Tài chính đã phối hợp tốt trong việc lấy ý kiến góp ý, tổng hợp trung thực ý kiến, chính xác các ý kiến tham gia đóng góp; việc chuẩn bi các báo cáo kỹ lưỡng, nghiêm túc, cầu thị.. bám sát các các nội dung hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng và các ban Đảng Trung ương.Việc tổ chức Hội nghị thực sự nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và cầu thị, đúng các quy định, các báo cáo kiểm điểm của tập thể BCS Đảng Bộ, các thành viên BCS Đảng Bộ, báo cáo giải trình và các ý kiến tại hội nghị đều đi sâu, làm rõ, nói thẳng nói thật các ưu điểm, khuyết điểm nhất là những vấn đề, nội dung nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm về lĩnh vực tài chính cũng như đề ra các giải pháp trọng tâm để khắc phục và triển khai trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã yêu cầu tập thể BCS Đảng Nộ Tài chính và các đồng chí thành viên BCS  có các giải pháp thiết thực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được Hội nghị thẳng thắn nêu ra. Đồng thời, trên cơ sở 16 giải pháp trọng tâm đã được Hội nghị  thống nhất, cần xây dựng các kế hoạch cụ thể đối với BCS Đảng Bộ Tài chính và các thành viên BCS Đảng nhằm chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao đối với ngành Tài chính.

Kết luận Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của BCS Đảng Bộ Tài chính, đồng chí Trương Tấn Sang đã khẳng định Hội nghị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy trình hướng dẫn. Quá trình tổ chức Hội nghị nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn của Bộ Chính trị và các Ban Đảng Trung ương. Căn cứ theo các yêu cầu, quy định của NQTW4,  Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Ban Cán sự Bộ Tài chính đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đặt ra.

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Có thể bạn quan tâm