VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 263.621 biên chế. Nguồn: Internet

Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 07/2/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng chỉ đạo thông quan hàng hóa xuất khẩu tại Tân Thanh

Kinh tế chia sẻ lên bàn nghị sự của Chính phủ

Tổ quốc luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con kiều bào

Thành quả kinh tế - xã hội có đóng góp lớn, trực tiếp của công nhân, nông dân

Theo đó, năm 2018, Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 263.621 biên chế. Đây là tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Riêng với biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018 được phê duyệt là 265.106 biên chế.

Cụ thể: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 107.392 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có 155.161 biên chế; Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 799 biên chế. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện có hơn 155.000 biên chế. Số biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước lần lượt là hơn 1.000 và 686. Tổng số biên chế dự phòng gần 800…

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có số biên chế lớn nhất trong nhóm cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện với trên 8.000 (Hà Nội 8.900; TP. Hồ Chí Minh hơn 8.000).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định; Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng quy định tại Quyết định này.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM