VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo nhận định của giới chuyên gia, công tác này phải bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định cho từng việc và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu.

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Danh sách 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Đối thoại cử tri lần đầu đi bầu cử

Thái Bình: Chủ động chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo 3 bước sau: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Cụ thể:

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

- Ở trung ương: Hội nghị do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử; thành phần hội nghị gồm: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Mục đích của hội nghị là nhằm đạt thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Biên bản hội nghị phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử.

Thành phần hội nghị gồm: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trực thuộc, đại diện Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Mục đích hội nghị là nhằm đạt thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Biên bản hội nghị phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh.

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là 90 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở đó và căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

- Ở trung ương: Hội nghị do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử.

Thành phần như hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương. Mục đích hội nghị lần hai là nhằm lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và để tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử.

Thành phần tham dự như hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Mục đích hội nghị là để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; đối với người tự ứng cử thì còn được gửi lấy ý kiến cử tri nơi người đó công tác (nếu có).

Biên bản hội nghị phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử ở tỉnh.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

- Ở trung ương: Hội nghị do Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị như hội nghị hai lần trên.

Mục đích hội nghị lần ba là nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Biên bản hội nghị phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị lần thứ ba thực hiện như hội nghị lần hai.

Mục đích hội nghị là nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Biên bản hội nghị phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử ở tỉnh.

PV.

Có thể bạn quan tâm