VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá trên địa bàn

BỘ TÀI CHÍNH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

----------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về nội dung Công văn số: 13038 /BTC-QLG


BỘ TÀI CHÍNH

 

Số:   13038 /BTC-QLG

V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá trên địa bàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 ————————————

Hà Nội, ngày  25 tháng  9  năm 2012


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo thẩm quyền đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để bình ổn giá hàng hoá, dịch vụ trên thị trường địa phương; trong đó có Chương trình sử dụng nguồn ngân sách tạm thời nhàn rỗi của địa phương tạm ứng vốn không lãi suất hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp để dự trữ một số hàng hoá thiết yếu với cam kết giá cả các mặt hàng bình ổn luôn thấp hơn giá thị trường từ 5% - 10% hoặc có mặt hàng thấp hơn đến 15%... Chương trình đã đạt được những thành công bước đầu và được đánh giá là một trong những công cụ để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhất là các hàng hóa thiết yếu, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá của Chính phủ ngày 16/6/2012 và theo phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây cho thấy, Chương trình vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục và chưa hoàn toàn tạo được sự đồng thuận trong xã hội; đặc biệt, nhiều thông tin phản ảnh về việc có lúc, có nơi giá bán hàng bình ổn chưa thực sự đảm bảo thấp hơn giá thị trường như cam kết, thậm chí còn cao hơn giá thị trường…

Để Chương trình ngày càng có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra và tạo được sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 222/TB-VPCP ngày 21/6/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá phối hợp chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 222/TB-VPCP ngày 21/6/2012 nêu trên, trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Thường xuyên nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để lựa chọn đưa vào Chương trình các mặt hàng thiết thực phục vụ ổn định đời sống nhân dân ở địa phương, trong đó chú trọng ưu tiên hàng hóa sản xuất trong nước;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát về giá cả và chất lượng hàng hóa tham gia Chương trình theo đúng cam kết; đồng thời, có cơ chế điều chỉnh giá kịp thời khi giá thị trường có biến động, tránh để xảy ra hiện tượng giá bán hàng bình ổn cao hơn giá thị trường.

- Thực hiện các biện pháp thích hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển mạng lưới điểm bán hàng bình ổn giá, kết hợp với tổ chức bán hàng lưu động đến khu vực ngoại thành, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu tập trung đông dân cư để người dân, nhất là người có thu nhập thấp có nhiều cơ hội được thụ hưởng Chương trình.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thông qua thực hiện Chương trình để triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết từ khâu sản xuất, phân phối đến tiêu dùng nhằm chủ động tạo nguồn hàng ổn định, lâu dài và bảo đảm chất lượng.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình và quy định của pháp luật; chống việc lợi dụng để thực hiện hành vi kinh doanh kiếm lời bất chính; đồng thời, xử phạt nghiêm và công bố công khai các hành vi vi phạm; có hình thức đánh giá, khen thưởng phù hợp đối với các doanh nghiệp tích cực tham gia Chương trình;

- Có biện pháp thiết thực, cụ thể để khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia vào Chương trình, đặc biệt là sự tham gia tự nguyện của doanh nghiệp không nhận hỗ trợ vốn của Nhà nước, gắn với phát huy và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của Chương trình để thống nhất mục tiêu, cách thức thực hiện Chương trình; công bố rộng rãi, công khai thông tin về Chương trình để mọi người dân được biết, tiếp cận Chương trình và tham gia giám sát quá trình thực hiện.

2. Tiếp tục đánh giá rút ra những thành công của Chương trình để nhân rộng, những bất cập của Chương trình để có giải pháp khắc phục kịp thời hoặc đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

3. Giao Sở Tài chính, phối hợp với Sở Công Thương và cơ quan chức năng liên quan báo cáo về Bộ Tài chính nội dung Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá địa phương đang thực hiện hoặc dự kiến triển khai năm 2012 và dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 (có đánh giá tình hình thực hiện và so sánh với Chương trình của các năm trước liền kề nếu có) để tổng hợp. Thời gian gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đợt 1 trước ngày 5/10/2012 để tổng hợp báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII; trường hợp địa phương triển khai Chương trình sau thời điểm báo cáo đợt 1, đề nghị tiếp tục gửi báo cáo ngay sau khi Chương trình được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua.

4. Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá trên địa bàn theo nội dung trên, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý và bình ổn giá; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo);

- Bộ Công thương (để phối hợp);

- Sở TC, Sở CT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các phương tiện thông tin đại chúng;

- Vụ PC; Vụ NSNN;

- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Trần Văn Hiếu

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Có thể bạn quan tâm