VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 10/04/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hướng tới đa sở hữu doanh nghiệp

Công bố hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh của người dân

Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chỉ đạo liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược để triển khai có hiệu quả nội dung Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng, hoàn thiện các chính sách có liên quan đến việc đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giao quyền tự chủ cho các đơn vị, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Ban chỉ đạo có 2 Phó Trưởng ban gồm: Phó Trưởng ban thường trực Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Ban chỉ đạo có 18 ủy viên là Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ và lãnh đạo các cơ quan, cụ thể: Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội,Thứ trưởng Bộ Tài chính (ủy viên Thường trực), Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường,Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các ủy viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo và quy chế làm việc do Trưởng ban chỉ đạo ban hành.
Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Bộ Tài chính, thực hiện chức năng giúp việc về các nội dung chuyên môn và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo.
Quyết định cũng nêu rõ, các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo sử dụng các đơn vị chức năng của Bộ, cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, không thành lập thêm tổ chức và không bổ sung thêm biên chế.
Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Ngân sách Nhà nước cấp và đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM