Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013

PV

(Taichinh) - (Tài chính) Sáng 4/5/2013, Bộ Tài chính vừa tổ chức họp, thông báo các số liệu và đánh giá tình hình thu - chi NSNN trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013, trong đó, có nội dung đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Cùng chuyên mục