VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Phương pháp chuyển đổi báo cáo tài chính kế toán Việt Nam theo Chuẩn mực quốc tế

Phương pháp chuyển đổi báo cáo tài chính kế toán Việt Nam theo Chuẩn mực quốc tế

Lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế giúp các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập nhanh hơn vào kinh tế thế giới, qua đó có thể tiếp cận được các nguồn vốn nước ngoài, nâng cao sức cạnh tranh, cung cấp chính xác hơn những thông tin về tình hình tài chính kế toán của doanh nghiệp.

Sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán: Vận dụng hệ số modified jaccard trong hàng tồn kho

Sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán: Vận dụng hệ số modified jaccard trong hàng tồn kho

Trên thế giới và tại Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu sử dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá mức độ hòa hợp của chuẩn mực kế toán quốc gia và chuẩn mực kế toán quốc tế. Nghiên cứu này sử dụng hệ số Jaccard có điều chỉnh nhằm xem xét, đánh giá mức độ hoà hợp của chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho của Việt Nam và quốc tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ hòa hợp giữa kế toán Việt Nam và quốc tế về hàng tồn kho đạt mức 80,5%.

Việt Nam hướng đến chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế

Việt Nam hướng đến chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế

(Tài chính) Cùng với việc Bộ Tài chính có những bước tiến mới về hoàn thiện về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và hướng đến chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc Tế (IFRS), các chuyên gia trong ngành tài chính nay có thể tiếp cận chuẩn mực quốc tế với sự ra mắt chứng chỉ Diploma về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của ACCA tại Việt Nam.