VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGUỒN NHÂN LỰC

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

30 năm qua, với tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từng bước ổn định, phát triển; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ gắn với hiện đại hoá và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính công. Trong mỗi giai đoạn phát triển của Kho bạc Nhà nước, việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực luôn được đặt vào vị trí đặc biệt, được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tạo nền móng thực hiện cải cách, đổi mới góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước.

Yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên các ngân hàng thương mại

Yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên các ngân hàng thương mại

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công cho doanh nghiệp. Thậm chí, theo các chuyên gia, kể cả khi chúng ta đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phụ thuộc khá nhiều vào máy móc thì vai trò quyết định của con người vẫn không thể phủ nhận.