Hải quan Quảng Trị: Tập trung thu ngân sách nhà nước năm 2013

Hải quan Quảng Trị: Tập trung thu ngân sách nhà nước năm 2013
(Tài chính) Năm 2013, Cục Hải quan Quảng Trị được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 835 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với chỉ tiêu năm 2012. Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều khó khăn, tính đến hết 15/4/2013, Cục Hải quan Quảng Trị thu ngân sách Nhà nước đạt 176 tỷ đồng, đạt 20,97% chỉ tiêu giao. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan Quảng Trị đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Tổng cục Hải quan ban hành “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”

Tổng cục Hải quan ban hành “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”
Ngày 09/02/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ban hành “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của Tổng cục Hải quan. “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” thể hiện sự cam kết của ngành Hải quan trước cộng đồng xã hội về việc đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.