Tổng Bí thư Trường Chinh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Tổng Bí thư Trường Chinh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam
Để thực hiện việc tổng kết đánh giá 30 năm đổi mới nền kinh tế, gắn với kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 – 9/2/2017), ngày 25/2/2017, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính đã phối hợp với Huyện ủy – Hội đồng Nhân Dân – UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng Bí thư Trường Chinh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”.