Dự báo biến động tỷ giá bằng mô hình Arima

Dự báo biến động tỷ giá bằng mô hình Arima

Bài viết sử dụng mô hình trong hình chuyển động tự hồi quy ARIMA để tìm ra mô hình tốt cho việc dự báo biến động tỷ giá tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình SARIMA cho kết quả dự báo tốt nhất trong các mô hình được nghiên cứu. Sai số trong mô hình không lớn cho thấy, có thể sử dụng mô hình SARIMA để dự báo tỷ giá trong tương lai. Tuy nhiên, trong công tác dự báo cũng nên sử dụng kết hợp các mô hình, bởi vì mỗi mô hình có  một ưu thế khác nhau và kết quả của mỗi mô hình sẽ đóng vai trò hỗ trợ, kiểm định cho mô hình còn lại.

Dự báo tăng trưởng GDP bình quân trên đầu người giai đoạn 2017 – 2020

Dự báo tăng trưởng GDP bình quân trên đầu người giai đoạn 2017 – 2020

Bài viết trao đổi về một kỹ thuật được áp dụng trong thực tiễn để dự báo số liệu kinh tế, tài chính chuỗi thời gian để giải quyết các bài toán thực tiễn.  Bài viết sử dụng mô hình ARIMA để dự báo chuỗi tốc độ GPD bình quân đầu người tại Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2020 với dữ liệu là tốc độ GDP bình quân đầu người tại Việt Nam từ năm 1985 đến năm 2016. Qua đó, dự báo về tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên đầu người trong giai đoạn 2017-2020.