Đánh giá hiệu quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An

Đánh giá hiệu quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An
(Tài chính) Hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) ra đời giúp các tổ chức có hướng chuyển tầm nhìn và chiến lược thành những mục tiêu và thước đo cụ thể, thông qua việc thiết lập một hệ thống xoay quanh bốn phương diện: tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ và học hỏi phát triển.