Khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam

Khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam

Báo cáo tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” khẳng định vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, kinh tế tư nhân đã bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém như: Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm; Xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại còn thấp; Quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp và chậm đổi mới… Bài viết phản ánh về những hạn chế, tồn tại, qua đó, đề xuất một vài khuyến nghị nhằm giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng

Ngày 12/6/2017, Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với nhiều nội dung quy định cụ thể về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại và phát triển, trong đó có các quy định về việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016

[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016
Năm 2016, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 3.646 tỷ đồng, thu về 6.840 tỷ đồng, trong đó, trong đó đã thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm đạt 490 tỷ đồng, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) đạt thoái 1.578 tỷ đồng...

Tăng cường hoạt động giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Tăng cường hoạt động giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Ngày 29/11/2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính Việt Nam) đã phối hợp với Viện Tài chính và Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Tài chính Trung Quốc) tổ chức Hội thảo “Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

Tìm hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Tìm hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, trong những thập niên gần đây, các doanh nghiệp này  đang  là mục tiêu trọng tâm của các chính sách hỗ trợ phát triển của các quốc gia.

Hạn chế những bấp cập trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hạn chế những bấp cập trong  chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật liên quan thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các chính sách và việc tổ chức thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp này còn một số hạn chế, bất cập.