Quy định tỷ lệ hoa hồng đối với đại lý bảo hiểm

Quy định tỷ lệ hoa hồng đối với đại lý bảo hiểm

Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Thông tư quy định rõ tỷ lệ hoa hồng tối đa được trả cho đại lý bảo hiểm.