5 điều khiến bạn mãi không giàu

5 điều khiến bạn mãi không giàu
Có bao giờ bạn từng nghĩ tại sao mình đã cố gắng hết sức mà mãi cũng không giàu lên được? Rất có thể, câu trả lời nằm ở việc bạn đang sở hữu 5 điều này.

Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt”

Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt”
Đây là một trong những yêu cầu tại Nghị quyết 25/NQ-CP ban hành ngày 8/2/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ trong triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống

Xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống

(Tài chính) Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ và Chính quyền Tạp chí Tài chính xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống của cán bộ, đảng viên (CBĐV) Tạp chí Tài chính. Nội dung đã được toàn thể CBĐV đơn vị thống nhất thông qua.