Có một “thế giới tiền tệ ngầm” song song tồn tại

Có một “thế giới tiền tệ ngầm” song song tồn tại
Với những nhu cầu về vốn, về thanh toán nhanh, gọn và ít thủ tục, một thế giới kinh tế ngầm vẫn luôn tồn tại song hành với nền kinh tế thống kê truyền thống. Và không ít thì nhiều, mỗi người đều tham gia, có thể là hợp pháp hoặc phi pháp.Với những nhu cầu về vốn, về thanh toán nhanh, gọn và ít thủ tục, một thế giới kinh tế ngầm vẫn luôn tồn tại song hành với nền kinh tế thống kê truyền thống. Và không ít thì nhiều, mỗi người đều tham gia, có thể là hợp pháp hoặc phi pháp.