Quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo theo đúng chính sách, pháp luật

Quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo theo đúng chính sách, pháp luật
Để việc quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo thực hiện thống nhất, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 1940/CT-TTg về nhà đất liên quan đến tôn giáo.