Tổng quan phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013

Tổng quan phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013
(Tài chính) Qua 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2015), Việt Nam đã đạt được nhng thành công nhất định như duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều lĩnh vực chuyển biến chậm, chưa vng chắc, nhất là công nghiệp và nông nghiệp, do đó, Chính phủ đang nỗ lực quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế với nhiều gii pháp đồng bộ trong giai đoạn 2014 - 2015.

Kinh tế các thị trường mới nổi bật dậy trong quý IV/2012

Kinh tế các thị trường mới nổi bật dậy trong quý IV/2012
Báo cáo Chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi của Ngân hàng HSBC toàn cầu (HSBC Emerging Markets Index - EMI) cho thấy, các thị trường mới nổi đã kết thúc năm 2012 với mức tăng trưởng nhẹ khi các nhà sản xuất hàng hoá báo cáo đơn đặt hàng mới tăng nhanh nhất kể từ quý II/2011.