Kế toán quản trị - Công cụ để thực hiện tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập

Kế toán quản trị - Công cụ để thực hiện tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập
Tự chủ đại học đang trở thành xu thế của sự phát triển, đổi mới nền giáo dục trong quá trình hội nhập quốc tế, bởi nó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các trường đại học công lập. Tuy nhiên, để thích nghi và thực hiện có hiệu quả vấn đề này, các trường đại học cần áp dụng nhiều công cụ quản lý. Bài viết tập trung phân tích những lợi ích của kế toán quản trị trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập hiện nay.

Rào cản đối với sự phát triển của kế toán quản trị môi trường ở Việt Nam

Rào cản đối với sự phát triển của kế toán quản trị môi trường ở Việt Nam
Môi trường và bảo vệ môi trường đang trở thành một vấn đề bức thiết mang tính toàn cầu. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ và trở thành rào cản thương mại buộc các doanh nghiệp phải có cách nhìn nhận thực sự về vấn đề này khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tiếp cận với kế toán quản trị môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này bằng cách xác định rõ chi phí môi trường trong quản lý và sản xuất, từ đó, giúp đánh giá được đầy đủ các chi phí môi trường nhằm cân đối thu, chi và phân bổ vào từng sản phẩm.

Triển khai kế toán quản trị chi phí: Thực tiễn tại doanh nghiệp sản xuất xi măng

Triển khai kế toán quản trị chi phí: Thực tiễn tại doanh nghiệp sản xuất xi măng

Kế toán quản trị chi phí là công cụ quan trọng, giúp các nhà quản trị kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Thực tế hiện nay, công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nói chung và tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng tuy đã được quan tâm, song chưa được đầy đủ, toàn diện. Phản ánh thực tiễn triển khai, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp

Vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp

Kế toán quản trị là bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Theo Luật Kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa là “việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”. Bài viết phân tích vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập

Nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thông tin kế toán là vấn đề quan trọng đối với chủ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, sự phát triển khoa học, công nghệ và thông tin cũng đòi hỏi việc cung cấp thông tin kế toán phải được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đáng tin cậy, phục vụ hiệu quả cho quản lý và việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp. Bài viết bàn về chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phát triển.

Thông tin kế toán quản trị: Công cụ hữu hiệu thực hiện các mục tiêu quản lý

Thông tin kế toán quản trị: Công cụ hữu hiệu thực hiện các mục tiêu quản lý
Thông tin kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, được coi là một công cụ hữu hiệu của quản trị doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu quản lý. Mục tiêu của thông tin kế toán quản trị là tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp thông qua việc kiểm soát và sử dụng nguồn lực một cách tốt nhất.

Vài trao đổi về bản chất của kế toán quản trị

Vài trao đổi về bản chất của kế toán quản trị
Sự ra đời và phát triển của kế toán quản trị là kết quả tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn biến động, nhiều cạnh tranh và rủi ro. Mặc dù ra đời sau kế toán tài chính nhưng kế toán quản trị ngày càng chứng tỏ sự cần thiết và vai trò đặc biệt quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các doanh nghiệp. Bài viết nhằm làm rõ hơn bản chất, mục đích, đối tượng và nhiệm vụ của kế toán quản trị.

Bàn về áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay

Bàn về áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay
Trong hoạt động doanh nghiệp, công tác kế toán quản trị vô cùng quan trọng. Ở nước ta, việc áp dụng kế toán quản trị tuy đã được đề cập trong một số quy định pháp luật nhưng lại chưa bắt buộc doanh nghiệp thực hiện, cho dù thực tế chứng minh kế toán quản trị ngày càng thể hiện vai trò quan trọng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất lại càng có ý nghĩa đặc biệt hơn, bởi tính phức tạp, đa dạng của các loại chi phí, giá thành sản phẩm…

Tổ chức thông tin kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay

Tổ chức thông tin kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay
(Tài chính) Thông tin kế toán nói chung và thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị nói riêng là rất cần thiết đối với chủ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải tổ chức hệ thống thông tin kế toán này như thế nào để đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc của kế toán cũng như đáp ứng được vai trò quan trọng của nó?

Ứng dụng kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam

Ứng dụng kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam
(Tài chính) Trong những năm qua, kế toán quản trị chưa được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đúng mức. Vì vậy, học tập kinh nghiệm và vận dụng mô hình tổ chức kế toán quản trị của các nước có nền kinh tế phát triển nhằm xây dựng và hoàn thiện kế toán quản trị nói chung và kế toán chi phí và giá thành sản phẩm nói riêng trong các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.