Quan điểm, nhận thức về tiền lương và chính sách tiền lương

Quan điểm, nhận thức về tiền lương và chính sách tiền lương
(Tài chính) Tiền lương là một nội dung quan trọng, nhưng khá phức tạp, liên quan đến nhiều chính sách kinh tế - xã hội khác. Trong quá trình nghiên cứu hoạch định, cải cách chính sách tiền lương nếu các quan điểm, nhận thức và các nội dung về tiền lương không được làm rõ, hiểu và nhận thức thống nhất thì các chương trình, dự án, đề án khó có thể đạt được chất lượng mong muốn.

Vai trò của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung và tổ chức thi hành Hiến pháp

Vai trò của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung và tổ chức thi hành Hiến pháp
(Tài chính) Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và chủ quyền của quốc gia, là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản của Nhà nước. Kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001). Các bản Hiến pháp này được ra đời trong những bối cảnh và thời điểm lịch sử nhất định nhằm thể chế hóa đường lối cách mạng của Đảng cho mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. 

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013
(Tài chính) Ngày 20/3/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ tham dự hội nghị và truyền đạt nội dung của Hiến pháp.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được chỉnh lý phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được chỉnh lý phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân
(Tài chính) Sáng nay 22/10, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt NQTW 7 khoá XI của Đảng bộ Bộ Tài chính

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt NQTW 7 khoá XI của Đảng bộ Bộ Tài chính
(Tài chính) Ngày 09/7/2013, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ và hơn 800 đại biểu là đảng viên và cán bộ thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Các vấn đề liên quan đến Tài chính - Ngân sách trong dự thảo Hiến pháp (sửa đổi)

Các vấn đề liên quan đến Tài chính - Ngân sách trong dự thảo Hiến pháp (sửa đổi)
Qua hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, các quy định về tài chính - ngân sách trong Hiến pháp năm 1992 là cơ sở để hình thành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính - ngân sách tương đối đầy đủ và toàn diện, đảm bảo huy động và phân phối có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia nhằm góp phần phát triển kinh tế đất nước, đồng thời tiệm cận dần với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, Hiến pháp năm 1992 được xây dựng ở giai đoạn đầu khi nước ta mới bước vào thời kỳ cải cách nền kinh tế, đến nay tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi nên cũng cần có những sửa đổi để Hiến pháp phù hợp hơn với tình hình mới.

Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân

Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân
(Tài chính) Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày. FinancePlus.vn trân trọng đăng tải toàn văn báo cáo quan trọng này.

Trung ương tập trung bàn 6 vấn đề lớn

Trung ương tập trung bàn 6 vấn đề lớn
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác...  là những vấn đề lớn sẽ được xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI).