Tập huấn “Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ Tài chính”

Tập huấn “Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ Tài chính”
(Tài chính) Ngày 13/6/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã phối hợp với đơn vị tư vấn, Công ty Tư vấn và Công nghệ Quốc tế (INCOTECH) tổ chức lớp Tập huấn và đào tạo ISO tại khối cơ quan Bộ Tài chính.