Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế: Áp dụng ngay trong năm 2013

 Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế: Áp dụng ngay trong năm 2013
(Tài chính) Như đã thông tin, ngày 22/4/2013, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-TCT đưa vào áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế. Để hiểu rõ hơn về nguyên tắc xây dựng cũng như lộ trình thực hiện hệ thống chỉ số này, phóng viên đã phỏng vấn ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Cải cách và Hiện đại hoá, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế.