Một số điểm cần lưu ý đối với Thông tư số 08/2013/TT – BTC

Một số điểm cần lưu ý đối với Thông tư số 08/2013/TT – BTC
(Tài chính) Sau khi Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai thành công chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS) tại 63 KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sở Giao dịch - KBNN, ngày 10/01/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS thay thế Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính.