Tâm điểm vẫn là dòng tiền

 Tâm điểm vẫn là dòng tiền
(Tài chính) Theo ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), trong năm 2013, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm gần 16% giá trị giao dịch toàn thị trường.