Nhà nước của dân, do dân thì mới vì dân

Nhà nước của dân, do dân thì mới vì dân
(Tài chính) Hàng năm cứ đến ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, chúng ta lại trở về với ký ức hào hùng của một dân tộc đã từng trải qua một nghìn năm nô dịch của giặc Tàu và trăm năm nô lệ giặc Tây, rũ bùn đứng dậy sáng lòa, tự ghi tên mình vào bản khai sinh các dân tộc độc lập có chủ quyền trên thế giới.