Những điểm nhấn tài chính-kinh tế trong nước tuần qua

Những điểm nhấn tài chính-kinh tế trong nước tuần qua
Ngành Thuế thu ngân sách vượt 74.899 tỷ đồng, thu ngân sách của ngành Hải quan năm 2016 đạt hơn 272.000 tỷ đồng, tăng cường hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới... là những điểm nhấn tài chính-kinh tế tuần từ 9-13/1/2017.

 

 

 

Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao
Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.