Mô hình phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mô hình phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sử dụng bộ số liệu từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  giai đoạn 2010-2015, bài viết phân tính các nhân tố tài chính tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Kết quả  nghiên cứu cho thấy, mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên với sai số chuẩn mạnh về mức độ tác động của các nhân tố tài chính đến cấu trúc vốn là phù hợp nhất đối với bộ số liệu.

Hạ tầng công nghệ thông tin và những tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Hạ tầng công nghệ thông tin và những tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Hoạt động của doanh nghiệp hiện nay chịu sự tác động không nhỏ của công nghệ thông tin, trong đó cơ sở hạ tầng thông tin là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến công tác quản trị cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Bài viết phân tích tác động của hạ tầng công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam.

Thêm động lực để kinh tế tư nhân phát triển

Thêm động lực để kinh tế tư nhân phát triển
Quan niệm kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng của nền kinh tế” tại Đại hội XII thể hiện bước đột phá về nhận thức của Đảng ta so với giai đoạn trước - khi chỉ coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng tiếp tục yêu cầu phải phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng để khu vực này thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng chính là tạo điều kiện để giải phóng các nguồn lực phát triển trong xã hội, để nền kinh tế phát huy tối đa các tiềm năng to lớn của khu vực này.

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ở nhiều quốc gia, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (97%-98%) và được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của nền kinh tế. Với vai trò đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem như một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Xu hướng cải cách chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Xu hướng cải cách chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Xu hướng quốc tế cho thấy nhiều nước đã chuyển từ ưu đãi nhiều ngành, lĩnh vực sang ưu đãi theo diện rộng, khuyến khích tổng thể nền kinh tế bằng chính sách điều tiết thuế thu nhập doanh nghiệp hợp lý (hạ thuế suất), đồng thời chỉ tập trung ưu đãi để phát triển một số rất ít ngành, lĩnh vực mũi nhọn...

Khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam

Khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam

Báo cáo tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” khẳng định vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, kinh tế tư nhân đã bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém như: Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm; Xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại còn thấp; Quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp và chậm đổi mới… Bài viết phản ánh về những hạn chế, tồn tại, qua đó, đề xuất một vài khuyến nghị nhằm giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng

Ngày 12/6/2017, Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với nhiều nội dung quy định cụ thể về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại và phát triển, trong đó có các quy định về việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016

[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016
Năm 2016, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 3.646 tỷ đồng, thu về 6.840 tỷ đồng, trong đó, trong đó đã thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm đạt 490 tỷ đồng, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) đạt thoái 1.578 tỷ đồng...