Tăng trưởng GDP theo mục tiêu năm 2015 được nhận diện dưới 4 góc độ

Tăng trưởng GDP theo mục tiêu năm 2015 được nhận diện dưới 4 góc độ
(Tài chính) Về kinh tế, mục tiêu năm 2015 có 6 chỉ tiêu chủ yếu (tăng trưởng GDP, tăng trưởng xuất khẩu, tỷ lệ nhập siêu, tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP). Trong các chỉ tiêu này, tăng trưởng GDP được đặc biệt quan tâm. Tăng trưởng GDP theo mục tiêu năm 2015 được nhận diện dưới 4 góc độ.